Beschermd Wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm, waarin mensen op een externe locatie wonen en het oorspronkelijke huis (al dan niet tijdelijk) verlaten. In deze laatste verblijfssetting is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Voor mensen die beschermd wonen zonder verblijf wordt er vaak een beroep gedaan op de onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. In sommige gevallen kunnen deze mensen belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning. Deze continue monitoring is met name van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Hiermee wordt de kans op (gewelds)escalaties door onaangepast gedrag van de cliënt voor het overgrote deel weggenomen.

De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking. Bij beschermd wonen wordt er beroep gedaan op de onplanbare zorg (structureel) en een zeer beperkt zicht op vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan. Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten.

Behandelingen worden aan gespecialiseerde instanties overgelaten. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.

 

Beschermd wonen jeugd centrumgemeente

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is ook gericht op jeugd. Voor jeugd en jongvolwassenen, van 17 ™ 30 jaar, die te maken hebben met gedragsproblemen, een stoornis of een beperking met een psychische of psychosociaal karakter kan een begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. De jeugd kan gedurende deze maatwerk begeleiding thuis blijven wonen of aansluiten in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin beschreven staat dat een centrumgemeente verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van het beschermd wonen van jeugd.

Een centrumgemeente is een grotere gemeente die deze taak ook voor de kleinere omliggende gemeenten verzorgen en hiermee een regionale functie bekleden. De gemeente Eindhoven is één van de 43 centrumgemeenten in Nederland. Deze gemeenten hebben geen gemeentelijke functie maar een regionale functie. Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat ook de jeugd de ondersteunende psychische of psychosociale zorg krijgt die ze nodig hebben. Hiervoor heeft de centrumgemeente zeer intensief contact met de zorgaanbieders in de regio (Wmo-contractpartners) die voor de begeleiding van de jeugd zorgdragen.

De gemeente is de bepalende instantie welke jongere recht heeft op welke zorg en zorgt daarnaast voor de financiering van beschermd wonen aan de Wmo-contractpartners. Iedere centrumgemeente mag de invulling van het beschermd wonen zelf invullen. Dit is afhankelijk van de behoefte en van het aanbod van de zorginstellingen in de regio.

Beschermd wonen Helmond

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is te allen tijde een goede keuze om voor een geschikte locatie in de buurt van de vertrouwde omgeving te kiezen. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van beschermd wonen in de provincie Brabant. Voor een behoefte aan Beschermd wonen in Helmond is dit een goede keuze.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor de begeleiding van onder andere jongeren uit Helmond die in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose te maken hebben. Voor de opvang van deze jongeren uit Brabant heeft de instelling de beschikking over meer dan 25 vestigingen. Deze zijn ingericht zijn op het zelfstandig wonen met begeleiding of het wonen in groepsvorm. Een groep van kundige professionele begeleiders, met ieder een eigen specialiteit, zorgen voor de juiste begeleiding van de jongeren.

De begeleiding is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor iedereen die moeite heeft bij het dagelijks functioneren. Hierbij wordt er een maatwerkondersteuning geboden met het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt als doelstelling. De levensvreugde van de cliënt is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening. Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. De intrinsieke motivatie vinden is van grote waarde in het vergroten van de zelfredzaamheid.

Begeleid Wonen Nederland is een kleinschalig wooninitiatief om de bewoners van de juiste, persoonlijke aandacht en de nodige begeleiding kunnen voorzien. De bewoners zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten, ze hebben er dan ook zelf voor gekozen om met begeleiding te willen wonen en met behulp van deze begeleiding de eerste stappen naar zelfstandigheid te zetten. Begeleid Wonen Nederland is een goed alternatief voor beschermd wonen in de omgeving van Helmond.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis komt. Dit kan natuurlijk ook in een woonvoorziening zijn als de cliënt daar gebruik van maakt. Begeleid Wonen Nederland is een specialistische zorginstelling dat op grote schaal ambulante hulpverlening verzorgt. Deze zorginstelling begeleidt jongvolwassenen in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose. Hiervoor heeft Begeleid Wonen Nederland gespecialiseerde zorgverleners voor de cliënt ter beschikking.

Ambulante hulpverlening staat, in de vorm dat Begeleid Wonen Nederland aanbiedt, ook wel bekend als het begeleid (of beschermd) wonen zonder verblijf. Jongeren en jongvolwassenen die door psychische of psychosociale problemen moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij maken hier dankbaar gebruik van.

Bij de ambulante hulpverlening is er sprake van een scheiding van woon en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud waarbij op verschillende levensgebieden de nadruk ligt. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. Als andere aspecten daarnaast ook een belangrijke rol spelen in iemands leven, wordt hier vanzelfsprekend ook aandacht aan besteedt.

Het voordeel van ambulante hulpverlening is dat de zelfstandigheid meer ruimte krijgt dan het wonen op een locatie van de zorginstelling. Desondanks kan er sprake zijn van een intensieve zorg. De intensiteit van de zorg kan immers op maat met de zorgbehoefte worden afgestemd. Vaak is hierbij géén sprake van een lineair proces en wordt de zorg veelvuldig op- en afgeschaald. Hierdoor wordt de ambulante hulpverlening ook gezien als onplanbare zorg.

Ambulant woonbegeleider

Een ambulant woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg is een zorgprofessional die cliënten met psychische- of psychosociale problemen thuis bezoekt om voor een maatwerk begeleiding zorg te dragen. De doelstelling hiervan is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze mensen te verhogen. Het beschermd wonen zonder verblijf is een voorbeeld van een zorgvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van ambulante woonbegeleiders. Het is een begeleidende zorgvorm en geen behandelende zorgvorm.

Voor deze maatwerk begeleiding wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld die periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt van een ambulant woonbegeleider ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het opvallendste kenmerk van deze begeleidingsvorm is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Hierin verschilt deze zorgvorm van andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit van de ambulant woonbegeleider is hierbij erg belangrijk. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces in een herstelproces van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang. De ambulant woonbegeleider observeert, verzorgt, begeleidt en stimuleert de cliënten met als doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te verhogen.

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen is beschermd wonen zonder verblijf een intensieve vorm van ondersteuning, waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Kenmerkend voor het beschermd wonen zonder verblijf is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Dit is het grote verschil wat deze zorgvorm heeft ten opzichte van andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit is immers erg belangrijk in een begeleidingsvorm als ambulante woonbegeleiding. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces in een herstelproces van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.

Ambulante woonbegeleiding heeft de voorkeur boven het tijdelijk wonen op een locatie van de zorgverlener als er hierin een reële keuze mogelijk is. Dit is om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt vast te houden. De stap om van een intern verblijf (op een locatie van de zorgverlener) weer terug in de samenleving te zetten is immers veel groter dan het werken aan een hogere zelfredzaamheid van iemand die de interne periode niet heeft gehad.

Ambulante begeleiding Eindhoven

Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de cliënt thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de ambulante begeleiding in Eindhoven in de vorm van het begeleid wonen zonder verblijf voor jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZ diagnose.

Voor mensen met psychische of psychosociale problemen is beschermd wonen zonder verblijf in Eindhoven een intensieve vorm van ambulante begeleiding en ondersteuning, waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op verschillende levensgebieden van het dagelijks levensonderhoud. Daarbij kun je denken aan ondersteuning bij wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Kenmerkend voor deze ambulante begeleidingsvorm is dat er sprake is van een onplanbare zorg. De ambulante begeleiding is een individuele begeleidingsvorm die flexibel kan worden ingezet. Hiervoor wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld die regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig wordt aangepast. In de meeste gevallen is er géén sprake van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte van mensen met een psychiatrische aandoening. Een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is hierbij van groot belang.

Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van ambulante begeleiding in Eindhoven. De instelling heeft de beschikking over gespecialiseerde begeleiders die in een maatwerktraject werken aan de bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.

Begeleid zelfstandig wonen

Het begeleid zelfstandig wonen is een vorm van ambulante zorgverlening. De cliënt blijft bij deze zorgvorm zelfstandig in de eigen woning wonen. De zorgprofessional komt bij de cliënt thuis. Het begeleid zelfstandig wonen wordt veelvuldig toegepast in diverse zorgstromen. Hierbij kan gedacht worden aan de begeleiding van mensen van oudere leeftijd, revaliderende mensen of mensen met psychische of psychosociale problemen.

Andere termen voor het begeleid zelfstandig wonen zijn ook wel beschermd wonen zonder verblijf en ambulante zorgverlening. Deze zorgvorm valt onder de wet Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is dat de burgers die behoefte hebben aan deze zorg, dit ook daadwerkelijk kunnen ontvangen. Hiervoor werkt de gemeente samen met het GGZ. De geestelijke gezondheidszorg is de eerste instantie waar een persoon terecht komt na een verwijzing van de huisarts. Deze instantie heeft een breed netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die een zorgvorm als begeleid zelfstandig wonen aanbieden.

Begeleid Wonen Nederland is één van de aansprekende aanbieders van het begeleid zelfstandig wonen in de provincie Brabant. De instelling is gespecialiseerd in een maatwerk begeleiding van mensen tussen de 17 en 30 jaar met psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze begeleiding is het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt, waarbij ondersteuning wordt geboden in veel dagelijkse zaken.

Begeleid zelfstandig wonen heeft een aantal kenmerken dat verschillend is met de reguliere zorgverlening. Voor deze maatwerk begeleiding wordt immers een beroep gedaan op de onplanbare zorg. Deze zorg heeft een veel flexibeler karakter dan de “interne” zorg. Bij deze ambulante zorg kan er goed worden ingespeeld op de wisselende ondersteuningsbehoeften van de cliënt als er geen sprake is van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte. Het begeleid zelfstandig wonen heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven het wonen in een zorginstelling, omdat bij deze vorm de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft.

Begeleid wonen autisme volwassenen

Voor volwassenen die te maken hebben met problemen om zich zelfstandig hand te haven in de maatschappij als gevolg van autisme, is woonbegeleiding een uitstekende optie. Begeleid wonen kan één van de vormen zijn waarvoor gekozen kan worden bij autisme van volwassenen. Dit kan plaatsvinden in een locatie van de zorgverlener, maar er kan ook een ambulante vorm aan gegeven worden. Hierbij krijgt een jongvolwassene met autisme woonbegeleiding thuis en komt deze sporadisch hiervoor naar een locatie van de zorgverlener. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, dit komt voornamelijk tot uiting in diverse gedragspatronen en communicatie problemen. Woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is specifiek ingericht per doelgroep. Het is een maatwerk begeleiding waarbij de activiteiten op een zorgbehoefte wordt afgestemd. De zorgvorm die Begeleid Wonen Nederland aanbiedt is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Volwassenen met autisme kunnen hier dan ook uitstekend terecht. Deze zorginstelling is één van de aansprekende aanbieders in de provincie Brabant voor deze zorgvorm.

Er zijn diverse vormen van het woonbegeleiding voor volwassenen met autisme. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet of voor een langere termijn. Het is een flexibele zorgvorm waarbij het op- en afschalen van de zorg een belangrijke rol speelt. Dit is zeker het geval bij de ambulante vorm, dat gezien de doelstelling van de zorg de voorkeur heeft ten opzichte van een “intern verblijf”.

De doelstelling van woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is altijd het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken. Dit kan door middel van een individuele begeleiding, training, deelname aan een dagbesteding en het inzetten van diverse maatwerk projecten.

Wat is begeleid wonen?

Begeleid wonen is een vorm van ambulante zorgverlening. Bij deze zorgvorm blijft de cliënt zelfstandig wonen. De zorgprofessional zal hem of haar hierbij begeleiden in de dagelijkse gang van zaken. Deze zorgvorm wordt onder andere toegepast voor mensen die op een oudere leeftijd zijn, revaliderende mensen of mensen met psychische of psychosociale problemen. Andere termen voor begeleid wonen zijn beschermd wonen zonder verblijf of ambulante zorg. Deze begeleidingsvorm valt onder de wet Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de juiste invulling hiervan.

Begeleid wonen kan volledig op maat worden aangeboden. Dit kan gebeuren op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Het betreft hier een onplanbare zorg. Dit is het grote verschil ten opzichte van de reguliere zorg. De intensiteit van de zorg bij het begeleid wonen zal flexibel worden ingezet en volledig worden aangepast op de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. Dit kan immers sterk wisselen bij indrukwekkende gebeurtenissen. De zorgverlener zal dit goed moeten monitoren als er geen sprake is van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte. Het begeleid wonen heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven het wonen in een zorginstelling, omdat bij deze vorm de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft.

Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die het begeleid wonen aanbiedt. De instelling is gespecialiseerd in een maatwerk begeleiding van mensen tussen de 17 en 30 jaar met psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze begeleiding is het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.
Er wordt ondersteuning geboden op gebieden als het wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Begeleid worden

Begeleid Wonen Nederland is een zeer aansprekende zorginstelling, die gespecialiseerd is in de opvang van jongeren in een leeftijdscategorie van 17 ™ 30 jaar met een LVG of een GGZdiagnose. De cliënt wordt met een maatwerkondersteuning begeleid. De zorginstelling is gevestigd in Eindhoven en omgeving en heeft de beschikking over 25 locaties. De cliënt wordt begeleid met als doelstelling om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij te verhogen. Veel mensen met een LVG of een GGZ diagnose hebben hier grote moeite mee. Begeleid Wonen Nederland is een kleinschalig wooninitiatief. Hierdoor krijgt iedere bewoner een juiste, persoonlijke aandacht en alle benodigde begeleiding. Kwaliteit gaat bij Begeleid Wonen Nederland zeker boven kwantiteit.

Begeleid Wonen Nederland biedt het beschermd wonen aan. Dit is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De cliënt wordt begeleid op een locatie van de zorginstelling. Daarnaast is er een vorm van begeleid wonen (ook wel beschermd wonen zonder verblijf of ambulante zorgverlening genoemd). De cliënt wordt in deze vorm thuis begeleid.

Begeleid Wonen Nederland zorgt voor een maatwerk ondersteuning in zelfredzaamheid, waarbij het hebben van levensvreugde als een rode draad door de begeleiding loopt. De begeleiding is gericht op het geven van richtlijnen, handvatten en hoop voor alle jongeren die moeite hebben bij het dagelijks functioneren. Bij Begeleid Wonen Nederland wordt het hebben van levensvreugde gezien als een zeer belangrijk onderdeel. De intrinsieke motivatie vinden is immers van zeer belangrijke waarde in het verhogen van de zelfredzaamheid. De cliënt wordt begeleid in het waarderen van de kleine dingen die men dagelijks doet. Het doel is om hieruit levensvreugde te halen, wat in de praktijk dan ook veelvuldig lukt.