Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

“Van beschermd wonen naar een beschermd thuis” is de titel van een in 2015 uitgegeven rapport van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Hierin stelt de commissie dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen.

Het rapport viel samen met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin beschreven staat dat de gemeenten vanaf 2015 de taak hebben gekregen om beschermd wonen te organiseren voor burgers die dat nodig hebben.

De overdracht naar de Wmo houdt in dat het AWBZ-budget (Algemene wet bijzondere ziektekosten) voor beschermd wonen per 1 januari 2015 is overgegaan naar de gemeenten. Hiervoor zijn 43 centrumgemeenten aangewezen, die deze taak voor een gehele regio verzorgen. De gemeente bepaalt wie er recht heeft op welke zorg en zorgt voor de financiering van beschermd wonen.

Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (onder leiding van oud-wethouder en oud-bestuurslid van de VNG Erik Dannenberg) advies uitgebracht over hoe gemeenten dit op een juiste manier kunnen organiseren. Daarnaast geeft de commissie in het rapport een toekomstvisie en geeft adviezen hoe er een verdere invulling aan het beschermd wonen kan worden gegeven. Het advies is in november 2015 aangeboden aan de VNG. De VNG heeft de visie van de commissie omarmd en in overleg met de rijksoverheid worden er met regelmaat wijzigingen doorgevoerd aan de uitvoering en randvoorwaarden van het beschermd wonen.