Veilig wonen

Indien een persoon door psychische of psychosociale problemen niet meer in staat is om veilig en zelfstandig te wonen, heeft deze persoon recht op professionele hulp in vorm van een geschikte begeleiding. Dit staat beschreven in de wet wmo. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is onderdeel van het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn en voorziet in zorg en ondersteuning voor de kwetsbare burger. Deze maatwerkvoorzieningen worden uitgevoerd door de gemeenten. Het gerelateerde veilig wonen is een onderdeel hiervan.

Het beschermd wonen in een zorginstelling of een intensieve vorm van ondersteuning waarin sprake is van scheiden van wonen en zorg (beschermd wonen zonder verblijf) kunnen oplossingen zijn om mensen veilig te laten wonen in het geval dat deze mensen door psychische of psychosociale problemen hier niet zelf voor kunnen zorgdragen. Beschermd wonen is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen.

De beschermd wonen begeleidingsvorm is ingericht als tijdelijke oplossing die flexibel ingevuld kan worden. Zowel periodes van enkele maanden als enkele jaren zijn mogelijk. Gedurende de periode van beschermd wonen krijgt de cliënt begeleiding in het verhogen van diens zelfredzaamheid en stabilisatie in de maatschappij, met het zelfstandig veilig kunnen wonen als doelstelling. Hiervoor is een deskundige begeleiding aanwezig. Deze begeleiding wordt op maat afgestemd en is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. De weg naar het veilig en zelfstandig wonen en functioneren in de samenleving wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.