Page content

Beschermd wonen definitie

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm, waarin mensen op een externe locatie wonen en het oorspronkelijke huis (al dan niet tijdelijk) verlaten. In deze laatste verblijfssetting is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Voor mensen die beschermd wonen zonder verblijf wordt er vaak een beroep gedaan op de onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. In sommige gevallen kunnen deze mensen belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning. Deze continue monitoring is met name van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Hiermee wordt de kans op (gewelds)escalaties door onaangepast gedrag van de cliënt voor het overgrote deel weggenomen. De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.

Bij beschermd wonen wordt er beroep gedaan op de onplanbare zorg (structureel) en een zeer beperkt zicht op vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan. Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Behandelingen worden aan gespecialiseerde instanties overgelaten. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.