Beschermd wonen definitie

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm, waarin mensen op een externe locatie wonen en het oorspronkelijke huis (al dan niet tijdelijk) verlaten. In deze laatste verblijfssetting is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Voor mensen die beschermd wonen zonder verblijf wordt er vaak een beroep gedaan op de onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. In sommige gevallen kunnen deze mensen belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning. Deze continue monitoring is met name van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Hiermee wordt de kans op (gewelds)escalaties door onaangepast gedrag van de cliënt voor het overgrote deel weggenomen. De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.

Bij beschermd wonen wordt er beroep gedaan op de onplanbare zorg (structureel) en een zeer beperkt zicht op vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan. Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Behandelingen worden aan gespecialiseerde instanties overgelaten. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.

 

Beschermd wonen vacatures

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Cliënten die gebruik maken van beschermd wonen kunnen zelfstandig blijven wonen of tijdelijk intrekken op een locatie van de zorgverlener. De cliënten worden vaak begeleid door een vast team van mensen om het vertrouwen te vergroten en een band te creëren.

Een groep van ervaren begeleiders nemen de begeleiding voor hun rekening. Veel begeleiders hebben een eigen expertise. Het begeleiden van cliënten van beschermd wonen is verantwoordelijk maar dankbaar werk. De bewoners hebben er zelf bewust voor gekozen om met begeleiding te willen wonen en samen met de begeleiders de belangrijke stappen naar zelfstandigheid te zetten. De manier van aanpak wordt zeer gewaardeerd. Veel cliënten zijn dan ook gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid op deze manier te vergroten en de dankbaarheid is dan ook groot als een traject succesvol is afgerond.

Helaas zijn er nog veel openstaande vacatures in de zorg en ook bij het beschermd wonen. Werken in zorginstellingen die beschermd wonen aanbieden betekent dat er gekozen wordt voor projectmatig werk dat veelzijdig en vooral ook dankbaar is. De zorg wordt gewaardeerd door de mensen die het nodig hebben. Bij interesse voor de invulling van deze vacatures kan altijd contact worden opgenomen met de zorginstellingen die het beschermd wonen aanbieden.

Beschermd wonen toekomst

“Van beschermd wonen naar een beschermd thuis” is de titel van een in 2015 uitgegeven rapport van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Hoewel het rapport al weer dateert van een tijdje geleden, is de inhoud nog steeds een blauwdruk van de toekomst van het beschermd wonen.

Het rapport viel samen met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin beschreven staat dat de gemeenten vanaf 2015 de taak hebben gekregen om beschermd wonen te organiseren voor burgers die dat nodig hebben. Hiervoor zijn 43 centrumgemeenten aangewezen, die deze taak voor een gehele regio verzorgen. De gemeente zorgt op regionaal niveau voor de invulling en financiering van beschermd wonen.

Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (onder leiding van oud-wethouder en oud-bestuurslid van de VNG Erik Dannenberg) advies uitgebracht over hoe gemeenten dit op een juiste manier kunnen organiseren. In het rapport zijn onder andere een toekomstvisie en adviezen te lezen hoe gemeenten deze zorg het beste kunnen invullen.

Per 1 januari 2020 is de volgende grote verandering voor het beschermd wonen aangekondigd. Vanaf dat jaar stelt het rijk het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft de regionale samenwerkingsverbanden voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang herschikt en opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft voor een aantal (kleinere) gemeenten tot gevolg dat ze gekoppeld worden aan een andere centrumgemeente.

Beschermd wonen tarieven


Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding, gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen staat beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voorheen viel beschermd wonen onder de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) maar de zorg is inmiddels overgegaan op de WMO-structuur. In deze wet staan ook beschreven hoe de tarieven van de zorginstantie kunnen worden gefinancierd.

De gemeenten zijn de verantwoordelijke instanties voor de gehele Wmo-zorg. Hiertoe behoort ook de regionale organisatie en de financiering van tarieven van de zorgverleners die het beschermd wonen aanbieden. Grotere gemeenten hebben de taak om dit ook voor de kleinere omliggende gemeenten te verzorgen en hebben hiermee een regionale functie.

De bewoners hebben recht op de noodzakelijke ondersteunende zorg als ze zichzelf niet kunnen handhaven in de maatschappij. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de dienstverlening van de zorgpartners (zoals aanbieders van beschermd wonen), die de daadwerkelijke zorg voor de burgers op zich nemen. De tarieven van deze zorginstellingen moeten natuurlijk wel betaald worden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt namens de gemeenten voor de financiering van het tarief van het beschermd wonen aan de zorgpartners. Dit heet Zorg in Natura (ZIN).

Een andere manier om de tarieven van de zorgverleners van beschermd wonen te financieren is door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Bij deze vorm is de betreffende zorginstelling géén directe zorgpartner van bij de gemeente. De burger kan hier echter wel terecht. De gemeente zal dan het tarief van beschermd wonen niet aan de zorgverlener betalen maar aan de cliënt zelf. Dit gebeurt vanzelfsprekend na goedkeuring van een zorgplan, waarin de zorg en de kosten staan vermeld.

Er zijn situaties waarbij een maandelijkse eigen bijdrage gevraagd wordt van de cliënt om bij te dragen aan het tarief van beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage is situatie afhankelijk. De zorgbehoefte en de hoogte van het inkomen zijn criteria hierbij. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Beschermd wonen jeugd

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Voor deze mensen wordt een maatwerk begeleiding verzorgd, die genoten kan worden door tijdelijk te wonen op een locatie van de zorginstelling of door een intensieve begeleiding thuis, zonder verblijf bij de zorginstelling. Voor jongvolwassenen zijn er diverse voorzieningen die speciaal afgestemd zijn op deze doelgroep. Begeleid Wonen Nederland is gericht op het beschermd wonen van jeugd en de aansluitende generatie.

Voor jeugd en jongvolwassenen (mensen tussen de 17 en 30 jaar) kan een begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. Jeugd die geconfronteerd wordt met gedragsproblemen, als gevolg van bijvoorbeeld problemen met schulden, school, werk of andere sociale problemen, kunnen veel steun hebben aan de intensieve begeleiding die beschermd wonen kan bieden. Daarnaast is deze begeleidingsvorm een prima optie voor jeugd die te maken hebben met een stoornis of een beperking als ADHD, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen.

Beschermd wonen voor jeugd kent diverse vormen. Het is mogelijk om (onder begeleiding) zelfstandig te blijven wonen of aan te sluiten in een woongroep. Er is geen vastgestelde periode dat er gebruik gemaakt kan worden van deze verblijfsvorm. Dit is flexibel in te zetten aan de hand van de persoonlijke behoefte. Er zijn zeer tijdelijke oplossingen maar ook hulpverlening voor een langere termijn. Een vast verblijf valt niet onder begeleid wonen. De zorg is gericht op een toename van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij.

De zorg bij het beschermd wonen voor jeugd is dan ook gericht op de begeleiding in de dagelijkse gang van zaken. Dit kan door middel van een individuele begeleiding en training, maar ook door deel te nemen aan activiteiten in groepsverband. De begeleiding wordt voor iedere jongere op maat ingezet. Opleiding en ontwikkeling spelen een grote rol in het persoonlijke zorgplan.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen is naadloos verbonden met maatschappelijke opvang.  Beschermd wonen is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm, wonen mensen op een locatie van de zorginstelling waarbij er beschikking is over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In de WMO staat beschreven dat het beschermd wonen onder verantwoording valt van de gemeenten. De grotere gemeenten hebben hierbij een regionale rol en vervullen de WMO-taken ook voor kleinere gemeenten. Deze grotere gemeenten worden centrumgemeenten genoemd. Er zijn 43 centrumgemeenten in Nederland, waaronder Eindhoven. Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben.

Over de uitvoer van beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden regelmatig bestuursafspraken gemaakt tussen de vereniging van Nederlandse gemeenten en het rijk. Hierbij worden afspraken gemaakt met betrekking tot de financiering en regionale samenwerking om het proces van beschermd wonen en maatschappelijke opvang te optimaliseren. De rijksoverheid stelt handleidingen op als hulpmiddelen voor de gemeenten bij het schrijven van een plan van aanpak. In deze handleiding staan checklisten met punten die een gemeente niet mag vergeten. Op deze manier wordt het beoogde niveau van de zorg met betrekking tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang geborgd.

 

Beschermd wonen definitie

De beschermd wonen definitie is als volgt te omschrijven: beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief.

Als we deze beschermd wonen definitie nader bekijken, dan kunnen we concluderen dat bij het beschermd wonen een op maat afgestemde begeleiding gegeven wordt. De begeleidingsbehoefte van de cliënt is leidraad voor de begeleidingsvorm. Bij beschermd wonen kan dit met of zonder verblijf. Beschermd wonen met verblijf is een beschermde woonvorm, waarin mensen intern op een locatie van de zorginstelling wonen en het oorspronkelijke huis verlaten. Beschermd wonen wordt ingericht op een tijdelijk verblijf. Deze periode is niet vastgelegd. Dit kan enige maanden zijn, maar ook jaren. Bij het begeleid wonen met verblijf is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Cliënten die beschermd wonen zonder verblijf blijven wonen in een eigen woonruimte en hebben de beschikking over onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is.

Wat niet in de beschermd wonen definitie vermeldt staat is dat deze vorm van zorg valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag die belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning. Deze continue monitoring is met name van toegevoegde waarde bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. De begeleiding bij het beschermd wonen is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Een ander belangrijk aspect wat niet in de definitie vermeldt staat is het feit dat bij het beschermd wonen de zorginstelling zorg draagt voor professionele begeleiding van cliënten en geen behandelende instantie is. Er zijn gediplomeerde- en ervaren vakprofessionals in de betreffende zorginstellingen werkzaam die deze maatwerk begeleiding verzorgen. De begeleiding van de zorginstelling is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Een eventuele behandeling van de cliënten wordt vanzelfsprekend door gespecialiseerde instanties uitgevoerd.

Beschermd wonen 2020

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding dat speciaal is ingericht voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. In deze verblijfssetting hebben de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of toezicht die continue, 24/7 beschikbaar is. Beschermd wonen is al enige jaren ondergebracht in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet schrijft voor dat het beschermd wonen onder verantwoording van de gemeenten valt.

Per 1 januari 2020 stelt het Rijk het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft de regionale samenwerkingsverbanden voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang herschikt en opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft voor een aantal (kleinere) gemeenten tot gevolg dat ze gekoppeld worden aan een andere centrumgemeente. Deze centrumgemeente draagt zorg voor de volledige regionale uitvoering van de opvang die onder de wet maatschappelijke ondersteuning valt. Een aantal regio’s kent vanaf 2020 een andere samenstelling, er zijn ook regionamen aangepast.

Er wordt vanaf 2020 gewerkt met een nieuw verdeelmodel waarin de middelen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wmo begeleiding worden geïntegreerd. Met Wmo begeleiding wordt gedoeld op alle gedecentraliseerde AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) middelen voor individuele begeleiding, dagbesteding en inloop ggz.

Beschermd wonen met dagbesteding

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, waarbij er tijdelijk op een locatie van de zorgverlener verbleven wordt. De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt te verhogen. Er wordt begeleiding geboden in diverse verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie.

Bij het begeleid wonen hoort een zinvolle daginvulling in vorm van een dagbesteding of werken in combinatie met beschermd wonen. Deze dagbesteding wordt op maat afgestemd met de cliënt. De doelstelling hiervan is om ritme en regelmaat op te bouwen en kan dienen als opstap in het groeien naar meer zelfstandigheid.

Als de capaciteiten het toelaten wordt er passend werk gezocht. Dit om het contact met de samenleving zoveel mogelijk in tact te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt er gekozen voor therapeutische activiteiten die alleen maar ook in groepsvorm kunnen worden uitgevoerd in de beschermde omgeving. Dagbestedingen kunnen intern en extern worden aangeboden. Iedere dagbesteding wordt op maat ingezet. Ontwikkelingen worden in het persoonlijke zorgplan vastgelegd en geëvalueerd met alle betrokken zorginstanties.

Beschermd wonen met behandeling

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is geschikt voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bij beschermd wonen wordt begeleiding geboden en worden geen behandelingen uitgevoerd. Deze worden door andere zorgverlenende instanties verzorgd.

Beschermd wonen kan grofweg in twee categorieën onderverdeeld worden: beschermd wonen kan een woonvorm zijn waarin een maatwerk begeleiding geboden wordt waarbij mensen beschermd wonen zonder verblijf of in het andere geval wonen mensen tijdelijk intern op een locatie van de zorgverlener in een beschermde woonvorm. Bij deze laatste vorm is er de beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Voor mensen die gebruik maken van het beschermd wonen zonder verblijf is de begeleiding minder intensief, hoewel er altijd een beroep kan worden gedaan op de onplanbare zorg. De zorgvraag is immers erg gevoelig voor veranderingen van de situatie en zal hier voortdurend op aangepast moeten worden.

Beschermd wonen kan van grote waarde zijn voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. Beschermd wonen biedt begeleiding met het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij als doelstelling. De begeleiding kan voor de cliënten van grote betekenis zijn op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Deze aspecten worden periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.

Beschermd wonen is een begeleidende zorgvorm met een tijdelijk structuur. Mensen met een GGZ-C indicatie kunnen gebruik maken van begeleiding in vorm van beschermd wonen. GGZ-B is juist gericht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ).

Beschermde woonvorm

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een beschermde woonvorm van maatwerk begeleiding die op twee manieren in te zetten is. Cliënten kunnen kiezen om tijdelijk op een locatie van de zorginstelling in te trekken of begeleiding te ontvangen in hun eigen woning. Deze laatste beschermde woonvorm valt onder de noemer beschermd wonen zonder verblijf. Voor mensen die beschermd wonen zonder verblijf wordt er vaak een beroep gedaan op de onplanbare zorg, omdat de zorgvraag erg verandering gevoelig is.

 

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. De doelstelling van deze beschermde woonvorm is om de redzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij te vergroten. In sommige gevallen kunnen deze mensen belang hebben bij een 24 uurs toezicht en ondersteuning die in deze beschermde woonvorm gegeven kan worden. Deze continue monitoring is voornamelijk van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is.

 

Er wordt een beroep gedaan op een beschermde woonvorm als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering van de zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan. Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Het is geen behandelende instantie. De begeleiding is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.