Beschermd wonen 2017

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. In deze verblijfssetting hebben de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of toezicht die 24/7 beschikbaar is. Beschermd wonen is ondergebracht in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Anno 2017 maken rond de 30.000 mensen gebruik van beschermd wonen. Dit gaat veel verder dan het voorzien van “bed, bad en brood”.

Beschermd wonen kan worden toegepast voor zeer kwetsbare burgers, die door een hoge begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op een intensief toezicht en ondersteuning. Dit toezicht is voornamelijk belangrijk voor de cliënt die niet in staat is om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Er is sprake van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking. Beschermd wonen valt ook in 2017 onder de verantwoording van de gemeente. Gemeenten zetten in op persoonsgerichte trajecten om de situatie beschermd wonen fundamenteel te verbeteren. Ook in 2017 dienen nieuwe groepen zich aan waarvoor de gemeenten goede oplossingen moeten bedenken. De verwachting is dat deze trend zich in de komende tijd niet zal veranderen.

Bij beschermd wonen is er sprake van een hoge mate van onplanbare zorg (structureel) en een zeer beperkt zicht op vooruitgang of stabilisering van de zelfredzaamheid. De aanbieder van beschermd wonen draagt zorg voor professionele begeleiding voor cliënten zodat hun zelfredzaamheid wordt bevorderd en zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Hierbij worden de acties op de verschillende primaire leefgebieden (als huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie) vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.