Beschermd wonen 2020

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding dat speciaal is ingericht voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, op een locatie van de zorginstelling. In deze verblijfssetting hebben de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of toezicht die continue, 24/7 beschikbaar is. Beschermd wonen is al enige jaren ondergebracht in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet schrijft voor dat het beschermd wonen onder verantwoording van de gemeenten valt.

Per 1 januari 2020 stelt het Rijk het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft de regionale samenwerkingsverbanden voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang herschikt en opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft voor een aantal (kleinere) gemeenten tot gevolg dat ze gekoppeld worden aan een andere centrumgemeente. Deze centrumgemeente draagt zorg voor de volledige regionale uitvoering van de opvang die onder de wet maatschappelijke ondersteuning valt. Een aantal regio’s kent vanaf 2020 een andere samenstelling, er zijn ook regionamen aangepast.

Er wordt vanaf 2020 gewerkt met een nieuw verdeelmodel waarin de middelen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en Wmo begeleiding worden geïntegreerd. Met Wmo begeleiding wordt gedoeld op alle gedecentraliseerde AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) middelen voor individuele begeleiding, dagbesteding en inloop ggz.