Beschermd wonen GGD

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt bekostigd en georganiseerd door de gemeenten. Deze gemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben. De GGD heeft hier een behoorlijke rol in.

De gemeente is dan ook de instantie die bepaalt wie recht heeft op welke zorg en financiert de zorg aan de Wmo-contractpartners. De GGD ondersteunt de gemeente in het bepalen van een zorgbehoefte door het vervullen van een adviserende rol over wie er in aanmerking komt voor welke vorm van beschermd wonen. Op basis hiervan wordt een besluit gevormd en kan de zorg in gang worden gezet. De GGD bepaalt dus indirect de toegang tot beschermd wonen.

De GGD staan voor Gemeentelijke Gezondheids Dienst. Deze Nederlandse overheidsinstantie bewaakt en bevordert de gezondheid van de bewoners uit een bepaalde regio. Dit gebeurt door risico’s voor de gezondheid te signaleren, proberen te voorkomen dat een burger problemen krijgt met de gezondheid en maatregelen te nemen die de gezondheid zullen bevorderen. De GGD bewaakt, beschermt en bevorderd de gezondheid van de bevolking in een adviserende rol.

De GGD werkt intensief samen met gemeenten, partners en met inwoners van de regio aan een gezonde omgeving. De gemeente Eindhoven valt onder GGD Brabant– Zuidoost