Beschermd wonen starten

op mensen met psychische of psychosociale problemen. Om met beschermd wonen te starten is het mogelijk om zelf contact op te nemen met de gewenste zorginstelling maar de route hiervoor kan ook via de gemeente gaan.

Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Beschermd wonen is ingericht voor zeer kwetsbare burgers, met een verhoogde begeleidingsvraag. Deze begeleiding is op maat en afgestemd op een begeleidingsbehoefte, waarin mensen beschermd wonen in hun eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf) of met een verblijf op een locatie van de zorginstelling. Voor deze laatste vorm van begeleiding wordt het oorspronkelijke huis tijdelijk verlaten en heeft de cliënt beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud. Denk daarbij aan verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

De zorginstelling draagt zorg voor professionele begeleiding van cliënten, met het verhogen van de zelfredzaamheid in deze maatschappij als doelstelling. Deze zorginstellingen zijn geen behandelende instanties. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een maatwerk oplossing te bieden aan burgers die behoefte hebben aan dit soort begeleiding. Dit gaat in samenwerking met de GGZ die zorgdraagt voor de invulling van het persoonlijke zorgprofiel. De gemeente zorgt voor het contact met een passende zorginstelling waarna het beschermd wonen gestart kan worden.

Het starten van beschermd wonen zal in gang worden gezet met diverse intakegesprekken waarbij er gezocht wordt naar een passende invulling van het beschermd wonen. Een passende vorm is immers van essentieel belang voor het welzijn van de cliënt. Hier wordt niet alleen bij de start van het beschermd wonen maar ook gedurende het volledige traject veel aandacht aan gegeven.