Beschermd wonen uitleg


De makkelijkste uitleg van de term beschermd wonen is door deze term te omschrijven als een vorm van wonen onder begeleiding dat ter beschikking wordt gesteld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De maatwerk begeleiding kan thuis ontvangen worden of in een beschermde woonvorm, zoals een gezinsvervangend tehuis. In deze verblijfssetting is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers, die met een intensieve begeleidingsvraag die zijn aangewezen op 24 uurs toezicht en ondersteuning. Dit 24/7 toezicht is met name van belang bij cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Daarnaast kan er sprake zijn van een vergroot risico op (gewelds)escalaties door onaangepast gedrag van de cliënt. Er is sprake van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.

Bij beschermd wonen is er sprake van een hoge mate van onplanbare zorg (structureel) en een zeer beperkt zicht op vooruitgang of stabilisering van de zelfredzaamheid. De aanbieder draagt zorg voor professionele begeleiding van cliënten zodat hun zelfredzaamheid wordt bevorderd en zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Hierbij worden de acties op de verschillende primaire leefgebieden (als huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie) vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.