Voorwaarden beschermd wonen

op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het beschermd wonen is ondergebracht in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet schrijft voor dat de gemeenten de invulling en de voorwaarden van beschermd wonen in de regio bepalen.

Beschermd wonen is een vorm van begeleiding voor mensen die door psychische of psychosociale problemen niet meer in staat zijn om veilig en zelfstandig te wonen. Beschermd wonen is een tijdelijke oplossing.  Deze periode is flexibel in te vullen, dit kan enkele maanden zijn, maar ook enkele jaren. De professionele begeleiding is gericht op bevordering van de stabilisatie en de zelfredzaamheid binnen de maatschappij. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of intern bij een zorginstelling. In deze verblijfssetting hebben de cliënten de beschikking over een begeleiding en/of toezicht die 24/7 beschikbaar is.

De 43 Nederlandse (grotere) centrumgemeenten bepalen, in samenwerking met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), wie in aanmerking komt voor deze vorm van zorg. Voorwaarden voor beschermd wonen staan niet specifiek beschreven in de WMO. Er wordt gekeken naar individuele situaties om te beoordelen of beschermd wonen de juiste oplossing is voor een cliënt.

Een van de voorwaarden voor beschermd wonen is wel dat de cliënt woonachtig is in de betreffende regio of een sterke binding heeft met de regio. Daarnaast kan er een financiële voorwaarde aan verbonden worden in vorm van een eigen bijdrage die afgedragen moet worden als vergoeding voor het verblijf, echter wordt ook hierbij gekeken naar de individuele situatie. Een andere voorwaarde voor beschermd wonen waar wél naar gekeken wordt is het, door het GGZ, toegekende zorgzwaartepakket (ZZP) dat is omschreven in het persoonlijk zorgprofiel. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen. Dit in tegenstelling tot mensen met een indicatie GGZ-B. Deze mensen hebben recht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ) dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente.

Vaak is er sprake van een combinatie van factoren, zowel op het psychische als op het sociale vlak, waarbij beschermd wonen in beeld komt. Onderstaande lijst is een opsomming van de meest voorkomende stoornissen die binnen beschermd wonen voorkomen.

 • ADHD
 • Autismespectrumstoornissen
 • Angststoornissen
 • Ex-verslavingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Geheugenproblematiek
 • Lichte verstandelijke beperking
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Schizofrenie
 • Sociale problematiek
 • Stemmingsstoornissen