Autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting komt. Mensen met autisme maken vaak gebruik van een professionele begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Deze zorg en begeleiding kan aangeboden worden in een woonvorm. Deze autisme woonvorm wordt met zorg gekozen. Hiervoor zijn een aantal criteria.

Woonvorm autisme

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting komt. Mensen met autisme maken vaak gebruik van een professionele begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Deze zorg en begeleiding kan aangeboden worden in een woonvorm. Deze autisme woonvorm wordt met zorg gekozen. Hiervoor zijn een aantal criteria.

Autisme heeft een veelzijdigheid aan vormen. De aandoening kenmerkt zich voornamelijk door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, problemen met informatieverwerking, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij.

De juiste autisme zorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang. De invulling en intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Woonvormen voor mensen met autisme worden dan ook vaak ingedeeld op basis van leeftijd, opleidingsniveau en ontwikkelingsniveau.

Er zijn diverse woonvormen waaruit gekozen kan worden met betrekking tot autisme. Er kan onder andere gekozen worden voor beschermd wonen, een gespecialiseerd opvangcentrum voor jeugd met autisme, een gezinshuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, een kleinschalig wooninitiatief, een leefgroep, begeleid wonen of een woonwerkgemeenschap.

De GGZ zal de cliënt in de meeste gevallen doorverwijzen naar een geschikte zorginstelling. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. De persoonlijke situatie is hierbij van groot belang en zal de basis vormen voor de keuze.

Autisme agressie

Autismespectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kan zich onder andere kenmerken door beperkingen in de interactie en een gestoorde communicatie. Dit kan zelfs leiden tot agressief gedrag.

Autisme heeft een grote hoeveelheid vormen en gradaties. Deze stoornis is een vorm van genetische kwetsbaarheid, waarin mensen vooral problemen ondervinden met de ontwikkeling van de hersenen. Vooral het verwerken van informatie kan vaak problemen geven. Hierdoor hebben personen met autisme dan ook moeite om zich staande te houden in de maatschappij, waarin veel draait om communicatie.

Agressie kan één van de symptomen van autisme zijn. Het is een uiting van onvermogen, frustratie en/of angst. Als een persoon agressief wordt, is dat een teken dat deze persoon overvraagd wordt. Er wordt iets verwacht wat die persoon niet kan waarmaken. Professionele hulp, begeleiding en ondersteuning van een gespecialiseerde zorginstelling kan helpen om deze extreme emotionele uitingen beheersbaar te maken. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die deze zorg en begeleiding aanbiedt in Eindhoven en omgeving.

De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen en moet op maat worden afgestemd en vaak ook op zijn/haar omgeving. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie of sociale vaardigheidstraining waarbij begeleiding kan worden geboden aan zowel de cliënt als diens naasten. Deze passende ondersteuning heeft als doel dat een persoon met autisme zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving, zonder dat hier agressie bij komt kijken.

Autisme medicatie

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Het is een genetische kwetsbaarheid die gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Er is autisme medicatie beschikbaar voor symptoombestrijding echter is er nog geen medicijn gevonden die de oorzaak wegneemt.

Mensen met autisme hebben beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Vooral het verwerken van informatie kan tot problemen leiden.

Mensen met het autisme-spectrum stoornis hebben vaak moeite om zich te handhaven in de huidige samenleving. De professionele hulp in vorm van begeleiding en ondersteuning die diverse zorginstellingen kunnen bieden kunnen hierin een waardevolle ondersteuning bieden.
De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen en hangt af van de persoonlijke zorgbehoefte.

Er zijn op dit moment geen medicijnen die de kernsymptomen van autisme direct beïnvloeden. Dit wil zeggen dat er géén medicijnen zijn tegen de stoornis, echter zijn er wel medicijnen die de gedragsproblemen die voortkomen als gevolg van autisme kunnen onderdrukken. In de meeste gevallen zal de behandelende instantie medicijnen voorschrijven in geval van ongecontroleerd gedrag, agressiviteit of driftigheid, automutilatie (zelfverwonding), tics, star gedrag, angst en depressie of sterke stemming gevoeligheid door prikkels.

Er zijn diverse medicijnen die kunnen worden voorgeschreven, echter is de keuze hiervoor zeer persoonsafhankelijk. Deze symptoombestrijdende medicijnen kunnen in veel situaties positief bijdragen aan het leven van iemand met autisme. Kenmerken als problemen met extreme angsten, fobieën, een overgevoeligheid van prikkels, overbelasting en omgang met veranderingen kunnen hiermee onderdrukt worden.

Er kan onderscheid gemaakt worden in structurele medicatie of incidenteel medicijngebruik. In het eerste geval is er een constante ondersteuning door een periodiek medicijngebruik waardoor het welbevinden van een persoon met autisme 24 uur per dag ondersteund wordt. Bij incidenteel medicijngebruik wordt medicatie alleen gebruikt op de momenten dat het nodig is. Dit kan zijn bij paniekaanvallen of stressvolle periodes.

Autisme en zorg

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking. De juiste autisme zorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen.

Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en vaak ook zijn/haar omgeving. Het vertrekpunt van deze hulp is vaak het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor onder andere psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is hierbij de doelstelling in de autisme zorg.

De GGZ verzorgt de autisme zorg in samenspraak met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van mensen met autisme. Iedere grotere gemeente heeft een zogenaamd Wmo-loket of een sociaal wijkteam waar mensen met autisme terecht kunnen. De gemeente zal de persoonlijke situatie beoordelen en aan de hand daarvan een voorstel doen.

Autisme en ggz

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen zoals autisme. GGZ-hulp is niet tijd- of leeftijdsgebonden. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis. Daarnaast verzorgt de GGZ de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

De GGZ is één van de eerste hulpinstanties waar mensen met autisme zich tot kunnen wenden. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Autisme-spectrum stoornis (AAS) komt tot uiting door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking.

Autisme heeft verschillende vormen en verschillende gradaties. Deze genetische kwetsbaarheid heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en de informatieverwerking. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. De GGZ kan hier een uitstekende rol in spelen. Deze instantie zal de cliënt indien nodig in contact brengen met de passende, gespecialiseerde zorginstanties.

Autisme 2018

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Veel mensen met autisme ondervinden problemen met informatieverwerking. Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met psychische of psychosociale problemen waaronder autisme. Ook in 2018 staat deze zorginstelling klaar voor een maatwerk begeleiding voor mensen met AAS.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Het is een vorm van genetische kwetsbaarheid waarin mensen vooral problemen ondervinden met de ontwikkeling van de hersenen. Hierdoor geven zaken als informatieverwerking vaak problemen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning die Begeleid Wonen Nederland ook in 2018 kan leveren.

De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen en moet op maat worden afgestemd op de persoon en vaak ook op zijn/haar omgeving. Ook in 2018 is het vertrekpunt van deze autisme hulp het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor onder andere psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie of sociale vaardigheidstraining. Daarnaast kan er ondersteuning voor naasten worden geboden. Begeleid Wonen Nederland biedt ook in 2018 een passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang is hierbij de doelstelling in de autismezorg.

Autisme Helmond

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. De juiste autismezorg in vorm van hulp en ondersteuning op maat is daarom van groot belang. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van begeleiding voor mensen met autisme in Helmond.

Kenmerkend voor een ontwikkelingsstoornis als autisme zijn beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Daarnaast hebben mensen met autisme problemen met informatieverwerking.

De genetische kwetsbaarheid die AAS met zich meebrengt heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen. Begeleid Wonen Nederland verzorgt de begeleiding voor mensen met een autismespectrum stoornis in Helmond. Hiervoor is gespecialiseerde begeleiding beschikbaar.

Voor iedereen met autisme is het belangrijk dat de hulp, ondersteuning en zorg is afgestemd op de persoon en diens omgeving. De coördinerende rol hierin is in veel gevallen het GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners voor autisme in Helmond. De begeleiding kan onder andere bestaan uit psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Deze instanties zullen passende ondersteuning bieden zodat iemand met autisme veilig in Helmond kan wonen en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Doelstelling hierbij is de bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang.

Autisme steunpunt

Autisme-spectrum stoornis (AAS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door middel van beperkingen in de interactie, een gestoorde communicatie, en zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Veel mensen met autistische problemen hebben moeite met informatieverwerking. Een autisme steunpunt geeft belangrijke hulp en ondersteuning voor mensen met autisme.

Een autisme steunpunt is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met deze stoornis. Hier kunnen mensen met AAS een optimale begeleiding krijgen door gespecialiseerde begeleiders. Een autisme steunpunt kan handelend optreden bij crisis- en probleemsituaties, kan voorlichting geven en als aanspreekpunt dienen voor de direct betrokkenen. Het kan zorg dragen voor een deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals door middel van scholing en kan tevens participeren in gerelateerde netwerken.

Autisme komt in verschillende vormen en in verschillende gradaties tot uiting. Mensen met autisme hebben vaak moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Vaak hebben deze mensen dan ook veel baat bij professionele hulp, begeleiding en ondersteuning van een autisme steunpunt. De intensiteit van deze hulp kan per persoon verschillen.

Veel mensen komen bij een autisme steunpunt via de GGZ (de geestelijke gezondheidszorg).
Deze instantie kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar geschikte zorgverleners. Dit kunnen zorginstellingen zijn die gespecialiseerd zijn in AAS en een prima autisme steunpunt zijn. Deze autisme steunpunten kunnen zich onder andere richten zich op psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteuning van naasten. Een autisme steunpunt kan passende ondersteuning bieden zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving.