Basis GGZ diagnose

Het GGZ speelt een belangrijke rol bij het in contact brengen van mensen met geestelijke klachten (psychische of psychosociale problemen) met een passende gespecialiseerde zorginstelling. De GGZ is een afkorting voor Geestelijke Gezondheidszorg. Na een doorverwijzing van de huisarts komen cliënten hier in eerste instantie terecht. Hier wordt een basis GGZ diagnose gesteld. Er wordt gekeken naar de zorgbehoefte en op basis hiervan een zorgplan opgesteld.

De GGZ is een behandelend orgaan. De hulpverlening van het GGZ is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De GGZ richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. GGZ hulp is niet tijd- of leeftijdsgebonden. De GGZ hulp is naar behoefte beschikbaar waarbij de basis GGZ diagnose het vertrekpunt zal zijn.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen, maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Er zijn bij de GGZ vakkundige zorgprofessionals beschikbaar die de eerste zorg zullen verlenen. Als dit niet toereikend blijkt te zijn, wordt de cliënt doorgestuurd naar een gespecialiseerde zorginstelling zoals Begeleid Wonen Nederland. Dit kan ook direct gebeuren naar aanleiding van de basis GGZ diagnose. Een beschermde woonvorm of een ambulante begeleiding valt ook onder het pakket van de GGZ.

De GGZ werkt zeer intensief samen met de Nederlandse gemeenten. De gemeente is immers volgens de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verantwoordelijk dat iedere burger de zorg krijgt waar deze persoon recht op heeft. De GGZ is het bindende adviesorgaan van deze gemeentes en neemt deze taak op zich.