Borderline


Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Deze stoornis staat hen in de weg in het functioneren in de maatschappij. Veel mensen met borderline hebben moeite met sociale- en arbeidsrelaties en hebben moeite om opleidingen succesvol af te ronden.

Borderline de baas

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Daarom kunnen deze mensen moeilijk de emoties, die veel sneller extreem tot uiting kunnen komen door borderline, de baas zijn.

Borderline is een stoornis die vaak in de weg staat in het functioneren in de maatschappij. Opleidingen worden vaak niet afgerond en sociale- en arbeidsrelaties kunnen bijna niet onderhouden worden. Dit is het gevolg van psychische klachten (zoals angsten en depressie), extreme emoties en stemmingswisselingen. Deze klachten kunnen zelfs zover gaan dat het tot zelfbeschadiging kan resulteren.

Gezien dit gegeven is een juiste begeleiding essentieel voor mensen met borderline. Hoewel er geen behandeling is die deze stoornis nooit volledig kan wegnemen, is het wel mogelijk om de gevoelens die door borderline zeer sterk aan de oppervlakte komen tot op een zekere hoogte de baas te zijn. Het is dus zeker belangrijk om mensen met deze complexe persoonlijkheidsstoornis goed te begeleiden.

Begeleid Wonen Nederland is een zorginstelling dat gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met psychische of psychosociale problemen waaronder borderline. De begeleiding voor mensen met borderline kan erop gericht zijn op het vinden van negatieve triggers. Hierbij is het bewaken voor een terugval in oude (vaak negatieve) gewoontes zeer belangrijk. Alleen op deze manier zal iemand de extreme gevoelens van borderline de baas kunnen zijn, of deze minder heftig te verwerken.

Gezien de complexiteit van de aandoening is vooral een persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Een zorgverlener zal het vertrouwen van iemand met borderline moeten winnen voordat deze als een luisterend oor kan dienen voor de gevoelens en emoties van deze persoon. Als dit het geval is, dan zal er een goede begeleiding op maat mogelijk zijn. Met deze persoonlijke begeleiding zal de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij van een persoon met borderline verhoogd kunnen worden.

Beschermd wonen borderline

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. Deze begeleiding is ook zeer geschikt voor mensen met borderline.

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis waarin mensen een leven lang mee te kampen hebben met een patroon van heen en weer zwalkende emoties, chaotische relaties en een onduidelijke identiteit. Dit komt vooral tot uiting in zeer impulsief gedrag en woede-uitbarstingen. Veel mensen met een borderline indicatie, slagen er niet in om gebruik te maken van hun talenten, ondanks dat het intelligentieniveau en de creativiteit van deze mensen prima ontwikkeld zijn. Er zijn geen verschillende vormen van borderline. Borderline komt vaak voor in combinatie met andere psychische problemen. Mensen met borderline kunnen emotioneel kwetsbaar zijn. Ze zijn gevoeliger voor emotionele zaken. Door een verstoord zelfbeeld en vertroebeld beeld van anderen reageren ze daar heftig op en het kan lang duren voordat ze weer een evenwicht hebben bereikt.

Het gedrag van mensen met borderline kunnen erg veel onderling verschillen. Hierdoor is het van groot belang dat deze mensen de juiste begeleiding en opvang krijgen, die volledig is afgestemd op de persoonlijke zorgbehoefte van de cliënt. Instellingen die vormen van begeleid wonen aanbieden, zijn een goed alternatief voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis als borderline. De begeleiding wordt verzorgd door vakprofessionals die de juiste specifieke begeleiding kunnen aanbieden, aangepast op de persoonlijke zorgbehoeften.

De begeleiding van de zorginstelling is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Hoewel er gediplomeerde- en ervaren vakprofessionals in de betreffende zorginstellingen werkzaam zijn, worden behandelingen (die in het teken staan van zelfkennis, zoals het leren waar de eigen grenzen liggen, gedrag herkennen, emoties leren benoemen en leren omgaan met die van anderen) vanzelfsprekend door gespecialiseerde instanties uitgevoerd. De zorginstelling en de behandelende instanties werken vanzelfsprekend nauw samen ten behoeve van het welzijn van de cliënt.

Borderline en relaties

Borderline persoonlijkheidsstoornis wordt vooral gekenmerkt door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Het geven van impulsieve- en extreme reacties zijn kenmerken van deze stoornis. Dit maakt het erg lastig en ingewikkeld om een relatie met iemand die te kampen heeft met deze persoonlijkheidsstoornis te onderhouden.

Borderline wordt gezien als een grensgebied tussen psychose en neurose en wordt gekenmerkt door instabiliteit bij het denken, voelen en handelen. De reacties van iemand met borderline kunnen buitenproportioneel zijn en gekenmerkt worden door depressies, angsten, verwardheid, zelfverwonding, overmatig gebruik van voedings- en genotmiddelen, roekeloos en onverantwoord gedrag en ruzies. Een persoon die te kampen heeft met borderline heeft ook vaak veel moeite om relaties te onderhouden. Het ontbreken van stabiliteit en zelfcontrole is hier vaak de oorzaak van. Mensen met borderline stoornis hebben immers problemen met hechten en onthechten. Een relatie kan uitbundig ontvangen worden maar later ook weer afgestoten worden als dit als een bedreiging wordt gezien. Emoties, woede en jaloezie liggen hieraan ten grondslag.

Bij de meeste mensen neemt de hevigheid van de symptomen vanaf het dertigste levensjaar af. Levenservaring, steun van anderen en aangeleerde sociale vaardigheden versnellen dit proces. Daarbij kan iemand met deze persoonlijkheidsstoornis, met behulp van de juiste therapie, deze zwaktes omzetten in kracht. Hiervoor moet een beroep worden gedaan op gespecialiseerde zorgprofessionals. Begeleid Wonen Nederland is zo’n gespecialiseerde zorginstelling. Hier wordt een maatwerk begeleiding geboden voor mensen met borderline en diens relaties.

Borderline syndroom

Het borderline syndroom is een complex syndroom. De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Borderline is een gecompliceerde persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek zijn door sterke stemmingswisselingen zeer onvoorspelbaar en gedragen zich erg impulsief. Veel mensen met borderline kunnen zeer moeilijk functioneren in de maatschappij en hebben een intensieve professionele begeleiding nodig. Het wordt als zeer lastig ervaren om een arbeidsrelatie aan te gaan en deze in stand te houden. Dit komt mede omdat sociale contacten voor mensen met borderline moeilijk te onderhouden zijn. Veel mensen met borderline hebben een school of andere opleiding niet weten af te maken.

Het borderline syndroom gaat vaak gepaard met hevige psychische klachten waarbij angsten en depressie zeer veel voorkomen. Emoties kunnen dusdanig hoog oplopen dat mensen met een borderline syndroom zelfs kunnen overgaan tot zelfbeschadiging.

Daarnaast zijn er andere criteria waaraan het borderline syndroom herkenbaar aan is. Veel mensen met dit syndroom hebben meerdere van de hieronder genoemde gedragingen waaraan deze persoonlijkheidsstoornis te herkennen is.

• krampachtig proberen te voorkomen om in de steek gelaten te worden;
• een patroon van instabiele en intense relaties met anderen
• identiteitsstoornis
• impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf
• terugkerende pogingen of dreiging tot zelfdoding of zelfverwonding;
• sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen.
• een chronisch gevoel van leegte;
• intense woede of moeite boosheid te beheersen.
• aan stress gebonden paranoïde ideeën hebben

De invulling van deze symptomen zijn erg persoonlijk en kunnen dan ook erg verschillen. Dit heeft tot gevolg dat de zorg voor deze mensen erg ingewikkeld is. Tot voor kort werd het borderline syndroom gezien als een onbehandelbare aandoening. Recente ontwikkelingen hebben echter uitgewezen dat er behandelingen zijn samengesteld waarbij mensen met borderline volledig kunnen herstellen. Deze behandelingsmethoden zijn nog niet volledig bewezen en worden verder onderzocht.

Wat is borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Deze stoornis staat hen in de weg in het functioneren in de maatschappij. Veel mensen met borderline hebben moeite met sociale- en arbeidsrelaties en hebben moeite om opleidingen succesvol af te ronden.

Mensen met borderline hebben vaak psychische klachten zoals angsten en depressie. Daarnaast denken ze stemmen te horen en hebben dusdanig extreme emoties dat het zelfs in zelfbeschadiging kan resulteren.

Er zijn diverse criteria waaraan mensen met borderline kunnen voldoen. Als aan meer dan de helft van deze criteria wordt voldaan, is er sprake van borderline.

• krampachtig proberen te voorkomen om in de steek gelaten te worden;
• een patroon van instabiele en intense relaties met anderen
• identiteitsstoornis
• impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf
• terugkerende pogingen of dreiging tot zelfdoding of zelfverwonding;
• sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen.
• een chronisch gevoel van leegte;
• intense woede of moeite boosheid te beheersen.
• aan stress gebonden paranoïde ideeën hebben

De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Dit maakt behandeling en begeleiding erg lastig. Er zijn recente ontwikkelingen die erop wijzen dat borderline te behandelen zou zijn, echter staan deze behandelingsmethoden nog in de kinderschoenen. In de meeste gevallen is professionele ondersteuning een goede keuze.

Is borderline te verhelpen?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken zijn chronische instabiliteit, emotionele ontregeling, zelfbeschadiging, impulsief en suïcidaal gedrag, verlatingsangst, woedeaanvallen, grote stress-gevoeligheid en identiteitsproblemen. Borderline hulpverlening wordt op maat ingericht om zo de juiste zorg te kunnen verlenen. Laatste onderzoeken hebben uitgewezen dat borderline wel succesvol te behandelen is en dat mensen hier zelfs van kunnen genezen.

Borderline persoonlijkheidsstoornis staat in het algemeen bekend als “onbehandelbaar” en komt bij 1 tot 2,5% van de bevolking voor. Een persoonlijkheidsstoornis als borderline is erg complex. Het zeer lastig om te bepalen hoe de borderline hulpverlening het beste kan worden ingericht, omdat de symptomen per persoon erg verschillen. Gangbare behandelmethoden (gebaseerd op gedragstherapie of psycho-analyse) hadden voor het volledige scala aan ziekteverschijnselen weinig effect. Er werd dan ook lang vanuit gegaan dat borderline een niet te verhelpen stoornis was. Inmiddels hebben recente studies het tegendeel bewezen.

“Schema Focused Therapy” blijkt een zeer succesvolle behandelmethode die kan leiden tot een volledig herstel of tot een aanmerkelijke verbetering van de situatie. Het succes van de onderzochte behandelmethode schuilt vooral in de langdurigheid en intensiteit van de therapie (twee sessies per week gedurende drie jaar).

Bij deze cognitieve gedragstherapie verwerven cliënten inzicht in de patronen die aan de problematiek ten grondslag liggen. Hiervoor worden standaardpatronen ingekleurd die met gedragsmatige, cognitieve en experiëntiële technieken worden behandeld.

Borderline organisatie

Borderline is een persoonlijkheidsproblematiek waarbij een persoon door sterke stemmingswisselingen en zeer impulsief gedrag moeite heeft met het functioneren in de maatschappij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een borderline organisatie en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit heeft vooral betrekking op de oorzaak van borderline.
Borderline is een verzamelnaam voor een aantal ernstige psychische klachten zoals angsten en depressies die kunnen resulteren in extreme emoties die zelfs tot zelfbeschadiging kunnen leiden. Borderline wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan symptomen die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Hierbij behoren onder andere identiteitsstoornissen, wisselende stemmingen, moeite om sociale- en arbeidsrelaties in stand te houden, impulsiviteit en moeite om extreme emoties onder controle te houden.

Verschijnselen van een borderline persoonlijkheidsstoornis komen vaak in de late kinderjaren tot uiting. In de pubertijd zal deze persoonlijkheidsstoornis zich pas volledig gaan ontwikkelen en in de volle hevigheid manifesteren, waardoor het lijkt dat borderline alleen een aandoening is voor volwassenen. Een borderline persoonlijkheidsstoornis ontstaat dus in de jeugd in tegenstelling tot de aandoening die beschreven wordt als borderline organisatie.

Mensen met een borderline organisatie ontwikkelen onder invloed van stress dezelfde symptomen als een iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Borderline organisatie kan dus veel later ontstaan. Wanneer deze stress echter het hoofd wordt geboden, zijn deze mensen weer in staat om normaal te functioneren. Mensen met borderline organisatie hebben dus geen borderline persoonlijkheidsstoornis.

Borderline jeugd

Sterke stemmingswisselingen en zeer impulsief gedrag zijn de meest voorkomende symptomen van borderline. Deze persoonlijkheidsproblematiek heeft behoorlijk veel invloed in het functioneren in de maatschappij. Borderline komt op alle leeftijden voor. Ook de jeugd kan dus te maken hebben met borderline, al zal deze stoornis zich pas echt ontwikkelen tussen het 18e en 25e levensjaar. Het is dus lastig om borderline in de jeugd te ontdekken.

Borderline is een verzamelnaam voor een aantal ernstige psychische klachten zoals angsten en depressie. Deze persoonlijkheidsproblematiek gaat samen met extreme emoties die zelfs kunnen resulteren in zelfbeschadiging. Het is lastig om de specifieke kenmerken van borderline aan te geven, door de veelzijdigheid aan symptomen die deze aandoening kan hebben. Daarnaast is de aandoening ook sterk verschillend per persoon. Borderline in de jeugd lijkt minder voor te komen. Verschijnselen van een aandoening als borderline komen vaak in de late kinderjaren aan het licht. In de pubertijd zal een persoonlijkheidsstoornis als borderline zich gaan ontwikkelen en in de volle hevigheid gaan manifesteren. Dit maakt dat borderline vaak alleen aan een volwassen persoon wordt toegeschreven.

Jeugd met borderline heeft vaak last van een identiteitsstoornis, wisselende stemmingen, moeite om sociale relaties in stand te houden, impulsiviteit en kunnen moeilijk extreme emoties onder controle houden. Vaak wordt het afronden van een opleiding ook als lastig ervaren.
Jeugd met borderline kan veel baat hebben bij een professionele ondersteuning door een gespecialiseerde zorginstelling.

Is borderline erfelijk?

[Breadcrumbs

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die vooral gekenmerkt wordt door sterke stemmingswisselingen en erg impulsief gedrag. In de meeste gevallen staat deze persoonlijkheidsstoornis het functioneren in de maatschappij in de weg. Er wordt nog steeds veelvuldig onderzoek gedaan naar de juiste behandelmethoden en de oorzaken van borderline. Erfelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen.

Veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis als borderline hebben moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Borderline is een zeer complexe stoornis. De symptomen zijn vaak per persoon verschillend. Hierdoor is het ook lastig om de oorzaken van borderline vast te stellen. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen. Mensen met een genetische aanleg voor stemmingswisselingen zouden gevoeliger kunnen zijn voor borderline maar dit is nog niet onomstotelijk bewezen.

Slechte ervaringen in de kinderjaren, verwaarlozing en mishandeling door de ouders of seksueel misbruik kunnen ook oorzaken zijn van borderline. Er is dus nog geen sluitend antwoord op de vraag of borderline een erfelijke aandoening is. Daarnaast wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de juiste behandeling van de persoonlijkheidsstoornis.
Er zijn behandelingen die resultaat lijken te hebben, echter is ook dat nog niet bewezen.

Het is dan ook van groot belang dat mensen met borderline wel de juiste begeleiding krijgen om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij zoveel mogelijk te waarborgen. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die een maatwerk begeleiding voor iemand met borderline biedt. Deze begeleiding kan gericht zijn op het vinden van negatieve triggers, het bewaken voor terugval in oude (vaak negatieve) gewoontes en is een luisterend oor voor gevoelens en emoties.

Borderline hulpverlening

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis waarvoor een passende hulpverlening van groot belang is. De stoornis komt tot uiting door zeer hoge emoties en grote problemen in diverse omgangsvormen. Mensen met borderline kunnen zelfs overgaan tot ernstige zelfbeschadiging. Borderline hulpverlening wordt op maat ingericht om de juiste zorg te kunnen verlenen.

De complexiteit van deze persoonlijkheidsstoornis het zeer lastig om te bepalen hoe de borderline hulpverlening het beste kan worden ingericht. De symptomen kunnen per persoon erg verschillen. Voor juist advies voor omgaan met borderline is professionele ondersteuning in sommige gevallen een goede keuze.

“Het onbereikbare van een dierbare” is een omschrijving waar mensen in de directe omgeving van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) mee kampen. In veel gevallen is professionele borderline hulpverlening voor deze mensen ook een prima orgaan om hiervoor persoonlijk advies te ontvangen.

Het leven met deze lastige psychologische stoornis vereist volharding, geduld, rust, een gezond ritme en een betrouwbare hulp voor de moeilijke perioden. Als dit niet voorhanden is, kan omgaan met een borderline persoonlijkheidsstoornis erg lastig zijn. De GGZ (de geestelijke gezondheidszorg) zal de cliënt indien nodig in contact brengen met de passende, gespecialiseerde zorginstanties voor borderline hulpverlening.

Deze zorginstellingen voorzien in een professionele zorg waar een persoon met BPS prima terecht kan. Een gespecialiseerde vertrouwenspersoon kan helpen met het herkennen van de negatieve triggers en kan het gedrag van de cliënt monitoren om zo te voorkomen dat er teruggevallen wordt in oude gewoontes met negatieve gevolgen. Daarbij kan de zorginstelling begeleiding bieden in het stimuleren van een gezond leven en een luisterend oor bieden voor gevoelens en emoties en hier op een professionele manier op inspelen. Op deze manier wordt de cliënt geholpen met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in de maatschappij.