Borderline en relaties

Borderline persoonlijkheidsstoornis wordt vooral gekenmerkt door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Het geven van impulsieve- en extreme reacties zijn kenmerken van deze stoornis. Dit maakt het erg lastig en ingewikkeld om een relatie met iemand die te kampen heeft met deze persoonlijkheidsstoornis te onderhouden.

Borderline wordt gezien als een grensgebied tussen psychose en neurose en wordt gekenmerkt door instabiliteit bij het denken, voelen en handelen. De reacties van iemand met borderline kunnen buitenproportioneel zijn en gekenmerkt worden door depressies, angsten, verwardheid, zelfverwonding, overmatig gebruik van voedings- en genotmiddelen, roekeloos en onverantwoord gedrag en ruzies. Een persoon die te kampen heeft met borderline heeft ook vaak veel moeite om relaties te onderhouden. Het ontbreken van stabiliteit en zelfcontrole is hier vaak de oorzaak van. Mensen met borderline stoornis hebben immers problemen met hechten en onthechten. Een relatie kan uitbundig ontvangen worden maar later ook weer afgestoten worden als dit als een bedreiging wordt gezien. Emoties, woede en jaloezie liggen hieraan ten grondslag.

Bij de meeste mensen neemt de hevigheid van de symptomen vanaf het dertigste levensjaar af. Levenservaring, steun van anderen en aangeleerde sociale vaardigheden versnellen dit proces. Daarbij kan iemand met deze persoonlijkheidsstoornis, met behulp van de juiste therapie, deze zwaktes omzetten in kracht. Hiervoor moet een beroep worden gedaan op gespecialiseerde zorgprofessionals. Begeleid Wonen Nederland is zo’n gespecialiseerde zorginstelling. Hier wordt een maatwerk begeleiding geboden voor mensen met borderline en diens relaties.