Een verstandelijke beperking is een aandoening, waarbij het verstandelijke vermogen zich niet met de normale snelheid ontwikkelt en meestal nooit een niveau bereikt als bij leeftijdgenoten. Daarom heet dit een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De functioneringsproblemen ontstaan vóór de leeftijd van achttien jaar.

Beschermd wonen verstandelijke beperking

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zorginstellingen die beschermd wonen aanbieden hebben ook plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Beschermd wonen is een vorm van maatwerk begeleiding waarin mensen beschermd wonen zonder verblijf of in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm wonen mensen op een locatie van de zorginstelling waarbij er beschikking is over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht. Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Beschermd wonen kan worden ingezet voor zeer kwetsbare burgers (volwassenen en jongvolwassenen), met een verhoogde begeleidingsvraag waaronder mensen met een verstandelijke beperking. De keuze voor beschermd wonen kan gemaakt worden in het geval van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” die gepaard gaan met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of (verstandelijke) beperking.

Bij het beschermd wonen draagt de zorginstelling zorg voor professionele begeleiding van cliënten. Deze begeleiding wordt op maat afgestemd en is gericht op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Dit wordt periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt periodiek met de behandelende instanties besproken.

Begeleiding verstandelijke beperking

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 worden gezien als mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafd. Deze licht verstandelijke beperking is niet te zien aan de buitenkant en komt niet direct in het gedrag van een persoon tot uiting. Ook uit het taalgebruik is soms nauwelijks iets van deze beperking te bespeuren. Dit kan soms leiden tot vervelende situaties waarin iemand met een licht verstandelijke beperking terecht kan komen. Een juiste begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking kan ervoor zorgen dat deze mensen toch zelfredzaam zijn in de maatschappij.

Een persoon met een licht verstandelijke beperking komt sneller in onverwachte en vervelende situaties waarin de betrokkenen worden geconfronteerd met de “bevestigingen van onvermogen”. Deze mensen zijn echter wel in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. Hiervoor is een juiste begeleiding op maat van grote waarde. De begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking kan worden geboden door onder andere ouders, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals.

De begeleiding van de zorgprofessionals kan plaatsvinden in een vorm van beschermd wonen zonder verblijf waarbij gebruik wordt gemaakt van de ambulante gezondheidszorg die flexibel kan worden ingezet. Met deze begeleiding worden mogelijkheden geboden om zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Deze hulpverlening zal vooral gericht worden op sociale interactie Dit is vaak het belangrijkste aspect waar mensen met een licht verstandelijke beperking problemen mee hebben. De intensiteit in de behoefte aan begeleiding is vaak variabel bij zwakbegaafde mensen. Vooral ingrijpende levenservaringen worden als zeer indrukwekkend ervaren. Bij dit soort situaties is er vaak een verhoogde behoefte aan begeleiding.

De begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking zal vooral gericht zijn op het functioneren in de maatschappij met betrekking tot het dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Beschermd wonen LVB

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen zonder verblijf is een intensieve vorm hiervan waarin een intensieve ondersteuning geboden wordt maar waarbij wel sprake is van scheiden van wonen en zorg. Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan het beschermd wonen of het beschermd wonen zonder verblijf een prima oplossing zijn.

Het thema Jeugdigen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) én een psychiatrische stoornis is zeer breed: het omvat feitelijk de hele kinder- en jeugdpsychiatrie. In de Nederlandse praktijk wordt met de term LVB vaak mensen aangeduid met een laag IQ in combinatie met bijkomende problemen op het gebied van sociale aanpassing en sociale redzaamheid.

Deze jeugdigen kunnen net als iedere andere jongere daarnaast nog alle mogelijke psychische problemen hebben of krijgen. Daarom is het van groot belang om een goede diagnose te stellen en een efficiënte behandeling en bijbehorende begeleiding hierop af te stemmen. Het beschermd wonen kan hier een uitstekende rol in spelen.

De zorginstelling die het wonen onder begeleiding verzorgt, werkt in dit kader dan ook nauwgezet samen met de betrokken zorgprofessionals. Het gedrag van de jongere wordt beïnvloed door de lichte verstandelijke beperking, de kwetsbaarheid door psychische stoornissen en de invloeden uit de omgeving. De zorginstelling zal ook nauwgezet het gedrag monitoren en de juiste begeleiding hierop afstemmen.

Begeleiding licht verstandelijke beperking

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) of zijn zwakbegaafd. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar aan de buitenkant, en komt niet altijd tot uiting in gedrag of taalgebruik. Daarom zijn er veel onverwachte en vervelende situaties waarin de betrokkenen worden geconfronteerd met “bevestigingen van onvermogen” van mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze mensen zijn echter wel in staat om, met extra begeleiding, een redelijk zelfstandig leven te leiden. De ondersteuning kan geboden worden door ouders, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals. De begeleiding van de zorgprofessionals kan plaatsvinden in een vorm van beschermd wonen zonder verblijf.

Een juiste begeleiding op maat is zeer waardevol voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen zij beter functioneren in onze maatschappij. Deze hulpverlening zal vooral gericht worden op sociale interactie, een aspect waar veel mensen met een licht verstandelijke beperking problemen mee hebben. De behoefte aan begeleiding is permanent maar de intensiteit ervan varieert. Vooral tijdens indrukwekkende en ingrijpende levenservaringen is er meer behoefte aan begeleiding. Het is van groot belang dat mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen terugvallen op hun naasten en vertrouwde zorgprofessionals.

Het beschermd wonen zonder verblijf kan hiervoor een prima alternatief zijn. Dit is een intensieve vorm van ondersteuning waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt heeft bij deze vorm van begeleiding de beschikking over een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. De intensiteit is afhankelijk van de behoefte. Kenmerkend voor het beschermd wonen zonder verblijf is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg omdat de ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking sterk kunnen wisselen.

Licht verstandelijke beperking begeleiding

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) of zijn zwakbegaafd. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar aan de buitenkant en komt niet altijd tot uiting in gedrag of taalgebruik. Een juiste begeleiding is echter wel belangrijk om mensen met een licht verstandelijke beperking zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Begeleid Wonen Nederland is een gespecialiseerde zorginstelling die licht verstandelijke beperking begeleiding aanbiedt.

Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Er kunnen immers onverwachte en vervelende situaties plaatsvinden als mensen worden geconfronteerd met “bevestigingen van onvermogen” van mensen met een licht verstandelijke beperking. Met extra begeleiding zijn mensen met een licht verstandelijke beperking wel in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. Een licht verstandelijke beperking begeleiding is mogelijk in vorm van het beschermd wonen zonder verblijf waarbij er gebruik wordt gemaakt van een ambulante zorgverlening.

Begeleid Wonen Nederland verzorgt een gespecialiseerde begeleiding op maat voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Eindhoven en omstreken. Deze begeleiding is gericht op de sociale interactie in combinatie met levensvreugde. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Vooral tijdens indrukwekkende en ingrijpende levenservaringen is er meer behoefte aan begeleiding en is het belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen terugvallen op hun naasten en vertrouwde zorgprofessionals. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.