Financiering beschermd wonen jeugd

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen wordt gefinancierd via de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Om hiervoor in aanmerking te komen, is een zorgtoekenning van de gemeente nodig. Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Dit valt onder de Jeugdwet. Daarvoor is de gemeente ook verantwoordelijk. Ook voor de financiering van beschermd wonen van jeugd wordt gebruik gemaakt van de regelingen uit het Wmo.

De (centrum)gemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben. Hieronder vallen ook alle jeugdhulptaken.
De gemeente heeft een intensief contact met zorgaanbieders van jeugdhulp in de regio, de Wmo-contractpartners. De gemeente bepaalt wie recht heeft op welke zorg en betaalt de zorg van de jeugd aan de Wmo-contractpartners. Dit gebeurt met tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze vorm wordt Zorg in Natura (ZIN) genoemd. Het is een constructie waarbij de overheid de zorggelden beter kan beheersen.

Een andere manier van financiering beschermd wonen jeugd, is door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Lang niet alle zorgaanbieders van beschermd wonen zijn contractpartner bij een gemeente. In dat geval is Zorg in Natura niet mogelijk maar kan deze zorg voor de jeugd bekostigd worden met het PGB. In dit geval zal de overheid geen zorg aanbieden maar je het geld verstrekken dat die zorg kost. Hiermee heb je zelf de keuzevrijheid waar je de zorg wilt gebruiken. Tegenwoordig gaat het zorggeld rechtstreeks van de SVB naar de zorgaanbieder en niet meer via de bankrekening van de (ouders van de) zorgbehoevende. Deze constructie geeft een grotere keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan voor de jongere opstellen waarin staat welke zorg genoten zal worden en de kosten hiervan. Na gemeentelijke goedkeuring van dit plan kan de jongere beschermd gaan wonen bij de PGB-zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal het bedrag dat in het zorgbudget plan staat dan maandelijks declareren bij de Sociale Verzekeringsbank.

Afhankelijk van de situatie wordt een maandelijkse eigen bijdrage van de ouders gevraagd als een jongere beschermd gaat wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van de jeugdhulptaken en de hoogte van het inkomen van het gezin. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is een centraal administratiekantoor die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.