CIZ indicatie wonen

De letters CIZ staan voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is dan ook een onafhankelijke organisatie die bepaalt welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte deze persoon heeft. Dit is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Een persoon die immers vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze persoon krijgt een CIZ indicatie wonen.

In de wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven dat iedere burger van Nederland recht heeft op “externe zorg” als de behoefte hiernaar is. Bij deze zorg woont de cliënt tijdelijk op een locatie van de zorgverlener. Het CIZ geeft hiervoor een objectieve beoordeling volgens deze vastgestelde richtlijnen. Hiermee wordt geborgd dat iedere Nederlander dezelfde rechten heeft.

De zorgbehoefte van de cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Om hier een overzicht in te krijgen heeft het CIZ een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten.

Hieronder een overzicht van de CIZ-indicaties die gericht zijn op een (tijdelijk) verblijf bij de zorginstelling.

ZZP VV 4 – Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP VV 5 – Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP VV 6 – Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP VV 7 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP VV 8 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP VV 9b – Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

In het verleden was er ook een ZZP VV 10 indicatie. Dit stond voor een beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg. Deze CIZ indicatie is per 2018 vervallen. De CIZ indicatie wonen loopt dus vanaf ZZP VV 4. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van ZZP VV 4. Deze zorg is ingericht voor cliënten met een LVG of een GGZ diagnose en heeft het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij als voornaamste doelstelling.

Indicatie beschermd wonen 2018

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen in 2018 is GGZ-C.
Beschermd wonen is een woonvorm die kan worden ingezet voor de begeleidingsvorm van kwetsbare burgers die moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij. De doelstelling van deze begeleiding is om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van deze mensen te verhogen.

Beschermd wonen is een begeleidingsvorm voor volwassenen en jongvolwassenen, waarbij er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht is. Er kan zowel in de eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van worden gemaakt.

Beschermd wonen is een begeleidende en tijdelijke zorgvorm en geen behandelende langdurige zorgvorm. Dit is de reden dat beschermd wonen in 2018 een GGZ-C indicatie heeft en geen GGZ-B indicatie. Mensen met een indicatie GGZ-B hebben recht op een langdurige behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ).

Ook in 2018 valt het beschermd wonen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In deze wet staat beschreven dat grotere gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regionale invulling (organisatie en financiering) van het beschermd wonen. De gemeenten kunnen dit zelf invullen op basis van de regionale behoeften en mogelijkheden. De gemeente zorgt ervoor dat een hulpbehoevende burger bij de juiste zorginstantie terecht komt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zorgindicaties naar aanleiding van zorgbehoeftes die zijn opgesteld door de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg.

Er is, net als voorgaande jaren, geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen in 2018. Er wordt gekeken naar specifieke situaties om te bepalen of beschermd wonen een alternatief is voor de zorgvraag. Deze beslissing maakt de gemeente met de GGZ instanties in een belangrijke adviserende rol. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C (gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg) hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen.

Ook in 2018 kan er een beroep worden gedaan op het beschermd wonen als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering van die zelfredzaamheid of in het ergste geval een afname hiervan op een gecontroleerde manier begeleid moet worden.

Indicatie beschermd wonen 2017

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen 2017 is GGZ-C. Beschermd wonen is immers een begeleidende vorm van zorgverlening. Er is geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen. Dit wordt situatieafhankelijk bepaald.

Beschermd wonen valt ook in 2017 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarin beschreven staat dat een centrumgemeente verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van het beschermd wonen. De gemeente heeft de verantwoording om een passende zorg te bieden voor kwetsbare burgers die problemen hebben om zich in de huidige maatschappij te handhaven. De gemeente zorgt ervoor dat de burger in een passende zorginstelling terecht kan en zorgt voor een groot gedeelte voor de financiering hiervan. De keuze van de juiste zorginstelling gaat vaak in samenspraak met het GGZ.

Beschermd wonen heeft als doelstelling om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van kwetsbare burgers in de maatschappij te verhogen. Beschermd wonen kan worden ingezet als vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid niet in de verwachting ligt. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan.

Bij het beschermd wonen kunnen de cliënten (volwassenen en jongvolwassenen) kiezen om de begeleiding thuis te ontvangen (beschermd wonen zonder verblijf) of op een locatie van de zorgverlener, waarbij de woning tijdelijk wordt verlaten. Hierbij is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Doordat er ook in 2017 geen wettelijke omschrijving is van de indicatie van beschermd wonen zullen specifieke situaties bepalend zijn om te bepalen of beschermd wonen een goede oplossing is voor de hulpbehoevende burger. De gemeente bepaald dit in overleg met de betrokken GGZ instanties. De GGZ (de geestelijke gezondheidszorg) heeft de geestelijke gezondheidszorg in kaart gebracht om het persoonlijke zorgzwaartepakket (ZZP) vast te kunnen stellen en te benoemen. Ook het beschermd wonen is hierin opgenomen.

Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor beschermd wonen. Deze indicatie voor beschermd wonen is gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg. De behandelende zorg valt onder een indicatie GGZ-B. Dit is een langdurige, behandelende zorg dat onder de wet langdurige zorg (WLZ) valt.

Indicatie beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen is GGZ-C.
Deze zorgvorm wordt ingezet voor kwetsbare burgers met als doelstelling om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van deze mensen in de maatschappij te verhogen. Er wordt een beroep gedaan op een beschermde woonvorm als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering op die zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan.

Beschermd wonen is een begeleidingsvorm waar mensen, zowel volwassenen als jongvolwassenen, in hun eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van kunnen maken. Bij deze laatste vorm wonen mensen op een locatie van de zorginstelling en verlaten hiervoor tijdelijk het oorspronkelijke huis. Beschermd wonen is een begeleidende vorm van zorgverlening. Hierbij is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waarin voorgeschreven staat dat het beschermd wonen onder beheer van de centrumgemeenten valt. Een centrumgemeente is een grotere gemeente die deze functie op regionaal niveau vervult, dus ook voor de kleinere, omliggende gemeenten. De gemeente zorgt voor een juiste match tussen zorginstelling en cliënt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zorgindicaties naar aanleiding van zorgbehoeftes.

Er is geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen. Specifieke situaties zijn de criteria om te bepalen of beschermd wonen een alternatief is voor de burger. Dit proces gebeurt in de meeste gevallen in overleg met de betrokken GGZ instanties.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ heeft de gezondheidszorg onderverdeeld in diverse indicaties om zo het persoonlijke zorgzwaartepakket (ZZP) vast te stellen. Ook het beschermd wonen is hierin opgenomen, ondanks dat er geen vastgelegde indicatie bestaat wanneer mensen gebruik van beschermd wonen kunnen maken. Dit wordt immers ook situatieafhankelijk bepaald.

Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen. Deze indicatie voor beschermd wonen is gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg. Mensen met een indicatie GGZ-B hebben recht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ) en valt niet onder de verantwoording van de gemeente. Jongeren onder 18 jaar vallen onder de jeugdwet die wél onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Beschermd wonen indicatie

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Voor deze kwetsbare burgers is beschermd wonen een vorm van maatwerk begeleiding die ingezet wordt met als doel om de zelfredzaamheid van deze mensen in de maatschappij te verhogen. Voor de beschermd wonen indicatie wordt naar de individuele situatie gekeken.

Beschermd wonen is een begeleidingsvorm waar mensen (volwassenen en jongvolwassenen) in hun eigen woning of in een beschermde woonvorm gebruik van kunnen maken. Bij deze laatste vorm wonen mensen op een locatie van de zorginstelling en verlaten hiervoor tijdelijk het oorspronkelijke huis. Hierbij is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet heeft voorgeschreven dat het beschermd wonen onder verantwoording van de (centrum)gemeenten valt. Er is geen wettelijke omschrijving van de indicatie die passend is binnen het beschermd wonen. Er wordt gekeken naar specifieke situaties om te bepalen of beschermd wonen een uitkomst is en welke zorginstantie het beste bij de cliënt past. In de meeste gevallen gebeurt dit in overleg met de betrokken GGZ-instanties.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze vorm van gezondheidszorg bestaat uit diverse indicaties. Om hier overzicht in te krijgen werkt de GGZ met een indeling op basis van de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP) en op basis van een persoonlijk zorgprofiel. Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen. Mensen met een indicatie GGZ-B hebben recht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (Wlz) en valt niet onder de verantwoording van de gemeente. Jongeren onder 18 jaar vallen onder de jeugdwet die wél onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Beschermd wonen Ggz C

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis. Het beschermd wonen vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met de GGZ die het beschermd wonen onder zorgzwaartepakket ggz-c heeft geplaatst.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. GGZ-hulpverlening is gericht op een breed, maar specialistisch terrein. De meeste mensen komen hier terecht met een verwijzing van de huisarts. De zorg richt zich met name op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. GGZ-hulp is niet gebonden aan een leeftijd of een vastgestelde hulp periode. De GGZ-hulp is naar behoefte beschikbaar voor iedereen voor zowel een korte als langere periode.

De GGZ verstrekt veel uiteenlopende vormen van hulp met betrekking tot het geestelijke welzijn. De hulpverlening kan gericht zijn op onder andere psychische klachten en sociale problemen maar ook op het voorkomen of behandelen van geestelijke aandoeningen zoals een depressie of angststoornis en de begeleiding en ondersteuning van mensen met blijvende psychische problematiek.

Tot 2015 heeft de GGZ een indeling gehanteerd voor verblijf in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP’s kregen een cijfer en letter code mee om het onderscheid aan te geven in zwaarte van de behandeling en begeleiding. In totaal werd er in de GGZ-sector onderscheid gemaakt tussen 13 ZZP’s, zeven pakketten voor cliënten die gebruikmaken van voortgezet (langdurig) verblijf (B-categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning (C-categorie).

De indeling van ggz-c zag er als volgt uit:

  • ZZP 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding
  • ZZP 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
  • ZZP 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding
  • ZZP 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
  • ZZP 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • ZZP 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

 

Het zorgzwaartepakket heet nu “zorgprofiel” maar is vergelijkbaar met de bovengenoemde indeling. In een zorgprofiel staat beschreven welke zorg kan worden aangeboden. Mensen met een GGZ-C-indicatie kunnen gebruik maken van begeleiding in vorm van beschermd wonen. GGZ-B is juist gericht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (Wlz), dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Beschermd wonen C

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis, waar er voor de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of 24/7 toezicht is. Er is een indeling gemaakt van de diverse zorgzwaartepakketten aan de hand van de intensiteit van de begeleiding. Beschermd wonen valt onder zorgzwaartepakket C.

Beschermd wonen C kan worden toegepast voor zeer kwetsbare burgers, die door een hoge begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op een intensief toezicht en ondersteuning. Dit toezicht is voornamelijk belangrijk voor de cliënt die niet in staat is om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Er is sprake van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). Mensen met psychiatrische kwetsbaarheid (de zogenoemde doelgroep GGZ) vallen per januari 2015 volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, die onder andere zorgen voor individuele begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding.

Tot 2015 heeft de GGZ een indeling gehanteerd voor verblijf in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP’s kregen een cijfer en letter code mee om het onderscheid aan te geven in zwaarte van de behandeling en begeleiding. In totaal werd er in de GGZ-sector onderscheid gemaakt tussen 13 ZZP’s, zeven pakketten voor cliënten die gebruikmaken van voortgezet verblijf (B-categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning (C-categorie). Het zorgzwaartepakket heet nu “zorgprofiel”, maar de betreffende codes worden in de praktijk nog wel gebruikt.

De indeling van Beschermd wonen C zag er als volgt uit:

• ZZP 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding
• ZZP 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
• ZZP 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding
• ZZP 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
• ZZP 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
• ZZP 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

De aanbieder van beschermd wonen met zorgzwaartepakket C draagt zorg voor professionele begeleiding voor cliënten zodat hun zelfredzaamheid wordt bevorderd en zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Hierbij worden de acties op de verschillende primaire leefgebieden (als huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie) vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.

CIZ indicatie

bepaalt welk zorgprofiel (dat in het verleden werd aangegeven met zorgzwaartepakketten, ZZP’s) bij een persoon past. Hierin staat een zorgbehoefte omschreven. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie in tijd en plaats niet meer thuis kunt wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ stelt dit vast. Een burger van Nederland heeft hier recht op. Dit is beschreven in de wet langdurige zorg (Wlz). De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen. Zo heeft iedereen in Nederland dezelfde rechten.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt in tien zogenaamde zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer zorg. In een zorgzwaartepakket staat waar een cliënt hulp bij nodig heeft.

De volgende namen en afkortingen worden gebruikt:

• VV – Sector Verpleging en Verzorging
• VG – Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LVG – Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LG – Lichamelijk Gehandicaptenzorg
• ZGaud – Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief
• GGZ-B- Geestelijke Gezondheidszorg
• ZGvis – Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, visueel

VG 6 indicatie CIZ

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een onafhankelijk indicatieorgaan die bepaalt welk zorgprofiel (dat in het verleden werd aangegeven met zorgzwaartepakketten, ZZP) bij een persoon past. Hierin staat een zorgbehoefte omschreven.

Het CIZ stelt vast op welke en hoeveel zorg een cliënt recht heeft op basis van de wet langdurige zorg (WLZ). Het is een objectieve beoordeling die overal in Nederland hetzelfde is. De situatie wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Een woonvorm met gehandicaptenzorg valt hier ook onder.

De zorgprofielen van het CIZ hebben nu namen. Voor 2015 werden er nummers hiervoor gebruikt.

De volgende namen en afkortingen worden gebruikt:

• VV – Sector Verpleging en Verzorging
• VG – Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LVG – Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LG – Lichamelijk Gehandicaptenzorg
• ZGaud – Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief
• GGZ-B- Geestelijke Gezondheidszorg
• ZGvis – Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, visueel

Het profiel van de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) is onderverdeeld in 6 gradaties op basis van zorgintensiteit:

• VG 3 – VG Wonen met begeleiding en verzorging
• VG 4 – VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
• VG 5 – VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
• VG 6 – VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
• VG 7 – VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
• VG 8 – VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

CIZ 6 indicatie

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die zorg draagt voor een vertaling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De letters CIZ staan voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zoals de naam “indicatiestelling” al aangeeft, is deze instantie een bepalende instantie die voorschrijft welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte hierbij van toepassing is. De Wet Langdurige Zorg wordt hierbij gebruikt als blauwdruk. Personen die niet meer thuis kunnen wonen door lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie krijgen een indicatie voor deze wet.

In een zorgbehoefte wordt omschreven welke zorg en in welke intensiteit een cliënt het nodig heeft. Het CIZ brengt deze zorgbehoefte in kaart. De wet langdurige zorg (Wlz) wordt hierbij aangehouden als richtlijn om een Objectieve beoordeling van het CIZ te borgen. De wet langdurige zorg (Wlz) wordt opgesteld door het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Op deze manier heeft iedereen in Nederland dezelfde rechten.

Het CIZ heeft een indeling gemaakt in vorm van zorgzwaartepakketten. Hierin staat een zorgbehoefte beschreven. Een zorgbehoefte is een omschrijving van de zorgintensiteit, hoeveel hulp of welke zorg iemand nodig heeft. Een CIZ 6 indicatie staat voor “ Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging”. Dit is onder andere bestemd voor mensen die wonen in woonzorgcentra. Hier wordt begeleiding geboden in de dagelijkse gang van zaken en in de omgang met een aandoening. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een gespecialiseerde zorginstelling in Eindhoven en omgeving. De begeleiding die hier geboden wordt is op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij gericht.