Beschermd wonen C

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Het is een maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermde woonvorm, denk hierbij aan een gezinsvervangend tehuis, waar er voor de cliënten de beschikking over een professionele begeleiding en/of 24/7 toezicht is. Er is een indeling gemaakt van de diverse zorgzwaartepakketten aan de hand van de intensiteit van de begeleiding. Beschermd wonen valt onder zorgzwaartepakket C.

Beschermd wonen C kan worden toegepast voor zeer kwetsbare burgers, die door een hoge begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op een intensief toezicht en ondersteuning. Dit toezicht is voornamelijk belangrijk voor de cliënt die niet in staat is om zelfstandig een inschatting te kunnen maken wanneer er hulp gewenst is. Er is sprake van een psychi(atri)schestoornis, eventuele bijkomende aandoening(en) en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). Mensen met psychiatrische kwetsbaarheid (de zogenoemde doelgroep GGZ) vallen per januari 2015 volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, die onder andere zorgen voor individuele begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding.

Tot 2015 heeft de GGZ een indeling gehanteerd voor verblijf in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP’s kregen een cijfer en letter code mee om het onderscheid aan te geven in zwaarte van de behandeling en begeleiding. In totaal werd er in de GGZ-sector onderscheid gemaakt tussen 13 ZZP’s, zeven pakketten voor cliënten die gebruikmaken van voortgezet verblijf (B-categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning (C-categorie). Het zorgzwaartepakket heet nu “zorgprofiel”, maar de betreffende codes worden in de praktijk nog wel gebruikt.

De indeling van Beschermd wonen C zag er als volgt uit:

• ZZP 1C GGZ Beschermd wonen met begeleiding
• ZZP 2C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
• ZZP 3C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding
• ZZP 4C GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
• ZZP 5C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
• ZZP 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

De aanbieder van beschermd wonen met zorgzwaartepakket C draagt zorg voor professionele begeleiding voor cliënten zodat hun zelfredzaamheid wordt bevorderd en zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Hierbij worden de acties op de verschillende primaire leefgebieden (als huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie) vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.