CIZ indicatie wonen

De letters CIZ staan voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is dan ook een onafhankelijke organisatie die bepaalt welk zorgprofiel bij een persoon past en welke zorgbehoefte deze persoon heeft. Dit is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Een persoon die immers vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of desoriëntatie niet meer thuis kan wonen, valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze persoon krijgt een CIZ indicatie wonen.

In de wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven dat iedere burger van Nederland recht heeft op “externe zorg” als de behoefte hiernaar is. Bij deze zorg woont de cliënt tijdelijk op een locatie van de zorgverlener. Het CIZ geeft hiervoor een objectieve beoordeling volgens deze vastgestelde richtlijnen. Hiermee wordt geborgd dat iedere Nederlander dezelfde rechten heeft.

De zorgbehoefte van de cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Om hier een overzicht in te krijgen heeft het CIZ een indeling gemaakt van zorgzwaartepakketten.

Hieronder een overzicht van de CIZ-indicaties die gericht zijn op een (tijdelijk) verblijf bij de zorginstelling.

ZZP VV 4 – Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP VV 5 – Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP VV 6 – Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP VV 7 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP VV 8 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP VV 9b – Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

In het verleden was er ook een ZZP VV 10 indicatie. Dit stond voor een beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg. Deze CIZ indicatie is per 2018 vervallen. De CIZ indicatie wonen loopt dus vanaf ZZP VV 4. Begeleid Wonen Nederland is een aansprekende aanbieder van ZZP VV 4. Deze zorg is ingericht voor cliënten met een LVG of een GGZ diagnose en heeft het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij als voornaamste doelstelling.