CIZ indicatie

bepaalt welk zorgprofiel (dat in het verleden werd aangegeven met zorgzwaartepakketten, ZZP’s) bij een persoon past. Hierin staat een zorgbehoefte omschreven. Als een cliënt vanwege lichamelijke klachten, vergeetachtigheid of vanwege desoriëntatie in tijd en plaats niet meer thuis kunt wonen, krijgt deze persoon een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Een zorgbehoefte is een omschrijving van welke en hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Het CIZ stelt dit vast. Een burger van Nederland heeft hier recht op. Dit is beschreven in de wet langdurige zorg (Wlz). De beoordeling van het CIZ is een objectieve beoordeling volgens vastgestelde richtlijnen. Zo heeft iedereen in Nederland dezelfde rechten.

De situatie van een cliënt wordt in kaart gebracht en getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport). Omdat de zorgbehoefte niet voor iedereen gelijk is, heeft het CIZ voor zorg met verblijf een indeling gemaakt in tien zogenaamde zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat omschreven hoeveel hulp of welke zorg iemand kan krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer zorg. In een zorgzwaartepakket staat waar een cliënt hulp bij nodig heeft.

De volgende namen en afkortingen worden gebruikt:

• VV – Sector Verpleging en Verzorging
• VG – Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LVG – Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• LG – Lichamelijk Gehandicaptenzorg
• ZGaud – Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief
• GGZ-B- Geestelijke Gezondheidszorg
• ZGvis – Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, visueel