Indicatie beschermd wonen 2017

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen 2017 is GGZ-C. Beschermd wonen is immers een begeleidende vorm van zorgverlening. Er is geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen. Dit wordt situatieafhankelijk bepaald.

Beschermd wonen valt ook in 2017 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarin beschreven staat dat een centrumgemeente verantwoordelijk is voor de regionale uitvoering van het beschermd wonen. De gemeente heeft de verantwoording om een passende zorg te bieden voor kwetsbare burgers die problemen hebben om zich in de huidige maatschappij te handhaven. De gemeente zorgt ervoor dat de burger in een passende zorginstelling terecht kan en zorgt voor een groot gedeelte voor de financiering hiervan. De keuze van de juiste zorginstelling gaat vaak in samenspraak met het GGZ.

Beschermd wonen heeft als doelstelling om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van kwetsbare burgers in de maatschappij te verhogen. Beschermd wonen kan worden ingezet als vooruitgang of stabilisering op de zelfredzaamheid niet in de verwachting ligt. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan.

Bij het beschermd wonen kunnen de cliënten (volwassenen en jongvolwassenen) kiezen om de begeleiding thuis te ontvangen (beschermd wonen zonder verblijf) of op een locatie van de zorgverlener, waarbij de woning tijdelijk wordt verlaten. Hierbij is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Doordat er ook in 2017 geen wettelijke omschrijving is van de indicatie van beschermd wonen zullen specifieke situaties bepalend zijn om te bepalen of beschermd wonen een goede oplossing is voor de hulpbehoevende burger. De gemeente bepaald dit in overleg met de betrokken GGZ instanties. De GGZ (de geestelijke gezondheidszorg) heeft de geestelijke gezondheidszorg in kaart gebracht om het persoonlijke zorgzwaartepakket (ZZP) vast te kunnen stellen en te benoemen. Ook het beschermd wonen is hierin opgenomen.

Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor beschermd wonen. Deze indicatie voor beschermd wonen is gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg. De behandelende zorg valt onder een indicatie GGZ-B. Dit is een langdurige, behandelende zorg dat onder de wet langdurige zorg (WLZ) valt.