Indicatie beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding voor mensen met psychische of psychosociale problemen. De indicatie voor beschermd wonen is GGZ-C.
Deze zorgvorm wordt ingezet voor kwetsbare burgers met als doelstelling om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van deze mensen in de maatschappij te verhogen. Er wordt een beroep gedaan op een beschermde woonvorm als er zeer beperkt zicht is op vooruitgang of stabilisering op die zelfredzaamheid. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een gecontroleerde afname hiervan.

Beschermd wonen is een begeleidingsvorm waar mensen, zowel volwassenen als jongvolwassenen, in hun eigen woning (beschermd wonen zonder verblijf) of in een beschermde woonvorm gebruik van kunnen maken. Bij deze laatste vorm wonen mensen op een locatie van de zorginstelling en verlaten hiervoor tijdelijk het oorspronkelijke huis. Beschermd wonen is een begeleidende vorm van zorgverlening. Hierbij is er beschikking over een 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Beschermd wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waarin voorgeschreven staat dat het beschermd wonen onder beheer van de centrumgemeenten valt. Een centrumgemeente is een grotere gemeente die deze functie op regionaal niveau vervult, dus ook voor de kleinere, omliggende gemeenten. De gemeente zorgt voor een juiste match tussen zorginstelling en cliënt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zorgindicaties naar aanleiding van zorgbehoeftes.

Er is geen wettelijke omschrijving van de indicatie van beschermd wonen. Specifieke situaties zijn de criteria om te bepalen of beschermd wonen een alternatief is voor de burger. Dit proces gebeurt in de meeste gevallen in overleg met de betrokken GGZ instanties.

GGZ staat voor de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ heeft de gezondheidszorg onderverdeeld in diverse indicaties om zo het persoonlijke zorgzwaartepakket (ZZP) vast te stellen. Ook het beschermd wonen is hierin opgenomen, ondanks dat er geen vastgelegde indicatie bestaat wanneer mensen gebruik van beschermd wonen kunnen maken. Dit wordt immers ook situatieafhankelijk bepaald.

Mensen met een zorgzwaartepakket GGZ-C hebben de indicatie voor begeleiding in vorm van het beschermd wonen. Deze indicatie voor beschermd wonen is gericht op een tijdelijke, begeleidende zorg. Mensen met een indicatie GGZ-B hebben recht op een behandelende zorg. Dit valt onder de wet langdurige zorg (WLZ) en valt niet onder de verantwoording van de gemeente. Jongeren onder 18 jaar vallen onder de jeugdwet die wél onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.