Beschermd wonen in de wmo

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die staat beschreven in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit is een wet die voorziet in zorg en ondersteuning voor de kwetsbare burger. De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De wet maatschappelijke ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet voorziet in een behoefte voor burgers met psychische of psychosociale problemen die moeite hebben om zich te handhaven in de huidige samenleving.

Gemeenten zijn daarnaast volgens de wet WMO verplicht om passende voorzieningen te treffen voor deze groep burgers en hierbij gerichte ondersteuning aan te bieden. Beschermd wonen is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid in de maatschappij en valt volledig onder deze wet.  De wet schrijft voor dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Beschermd wonen zonder begeleiding heeft in dat opzicht de voorkeur boven het beschermd wonen in een verblijf van de zorginstelling, maar in de wet WMO staat vanzelfsprekend ook het intern beschermd wonen beschreven als alternatief.

Gedurende de periode van beschermd wonen krijgt de cliënt begeleiding in het verhogen van diens zelfredzaamheid en stabiliteit in de maatschappij, de doelstelling die in de wet beschreven staat. Hiervoor is een deskundige begeleiding aanwezig.

Beschermd wonen wmo

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die is vastgelegd in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet die voorziet in zorg en ondersteuning voor de kwetsbare burger. De WMO vormt samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is ingesteld voor de burgers die hiermee problemen hebben, zoals mensen met psychische of psychosociale problemen. De wet schrijft voor dat gemeenten verplicht zijn om passende voorzieningen te treffen voor deze groep burgers en hierbij gerichte ondersteuning aan te bieden. Beschermd wonen dat gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid in de maatschappij valt hier volledig onder.

Beschermd wonen is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze begeleidingsvorm is ingericht als tijdelijke oplossing die flexibel ingevuld kan worden. Zowel periodes van enkele maanden als enkele jaren zijn mogelijk. Gedurende de periode van beschermd wonen krijgt de cliënt begeleiding in het verhogen van diens zelfredzaamheid en stabilisatie in de maatschappij. Hiervoor is een deskundige begeleiding aanwezig. Het doel is dat na de periode van beschermd wonen een doorstroom naar een eigen (huur)woning mogelijk is, eventueel met ambulante begeleiding (beschermd wonen zonder verblijf).

Wmo beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De Wmo is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeenten zijn verplicht om deze mensen een passende ondersteuning te bieden. Een beschermd wonen voorziening valt hieronder.

Gemeenten bepalen zelf de invulling van de Wmo. Hierdoor kunnen de Wmo gerelateerde regelingen en voorzieningen per gemeente iets verschillen. Per gemeente wordt er een sociaal wijkteam aangesteld waar mensen terecht kunnen voor hulpvragen. Ook dit wordt door iedere gemeente op diens eigen manier geregeld worden.

De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld. Tot de doelstellingen van de Wmo behoren het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie aan de maatschappij door de burgers. Daarnaast wordt het ontmoeten van andere mensen aangemoedigd.

Voor deze diensten vragen de gemeenten een eigen bijdrage van de cliënt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van het soort zorg dat gebruikt wordt en de hoogte van het inkomen. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Wmo begeleid wonen

Alle vormen van begeleid wonen vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). De WMO vormt, samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet, het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Begeleid wonen is een vorm van zelfstandig wonen waarbij een ambulante hulpverlening beschikbaar is. Deze zorgvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen en wordt ook wel beschermd wonen zonder verblijf genoemd. De begeleidende hulpverlening zoals beschermd- en begeleid wonen valt onder de wet WMO.

De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Gemeenten bepalen zelf de invulling van de Wmo aan de hand van de regionale mogelijkheden. De WMO gerelateerde regelingen en voorzieningen kunnen hierdoor per gemeente iets verschillen. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de WMO worden gefinancierd uit belastinggeld. Tot de doelstellingen van de WMO behoren het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie aan de maatschappij door de burgers.