Beschermd wonen in de wmo

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die staat beschreven in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit is een wet die voorziet in zorg en ondersteuning voor de kwetsbare burger. De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De wet maatschappelijke ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet voorziet in een behoefte voor burgers met psychische of psychosociale problemen die moeite hebben om zich te handhaven in de huidige samenleving.

Gemeenten zijn daarnaast volgens de wet WMO verplicht om passende voorzieningen te treffen voor deze groep burgers en hierbij gerichte ondersteuning aan te bieden. Beschermd wonen is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid in de maatschappij en valt volledig onder deze wet.  De wet schrijft voor dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Beschermd wonen zonder begeleiding heeft in dat opzicht de voorkeur boven het beschermd wonen in een verblijf van de zorginstelling, maar in de wet WMO staat vanzelfsprekend ook het intern beschermd wonen beschreven als alternatief.

Gedurende de periode van beschermd wonen krijgt de cliënt begeleiding in het verhogen van diens zelfredzaamheid en stabiliteit in de maatschappij, de doelstelling die in de wet beschreven staat. Hiervoor is een deskundige begeleiding aanwezig.