Beschermd wonen wmo

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding die is vastgelegd in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet die voorziet in zorg en ondersteuning voor de kwetsbare burger. De WMO vormt samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is ingesteld voor de burgers die hiermee problemen hebben, zoals mensen met psychische of psychosociale problemen. De wet schrijft voor dat gemeenten verplicht zijn om passende voorzieningen te treffen voor deze groep burgers en hierbij gerichte ondersteuning aan te bieden. Beschermd wonen dat gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid in de maatschappij valt hier volledig onder.

Beschermd wonen is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze begeleidingsvorm is ingericht als tijdelijke oplossing die flexibel ingevuld kan worden. Zowel periodes van enkele maanden als enkele jaren zijn mogelijk. Gedurende de periode van beschermd wonen krijgt de cliënt begeleiding in het verhogen van diens zelfredzaamheid en stabilisatie in de maatschappij. Hiervoor is een deskundige begeleiding aanwezig. Het doel is dat na de periode van beschermd wonen een doorstroom naar een eigen (huur)woning mogelijk is, eventueel met ambulante begeleiding (beschermd wonen zonder verblijf).