Wmo begeleid wonen

Alle vormen van begeleid wonen vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). De WMO vormt, samen met de Wet langdurige zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet, het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Begeleid wonen is een vorm van zelfstandig wonen waarbij een ambulante hulpverlening beschikbaar is. Deze zorgvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen en wordt ook wel beschermd wonen zonder verblijf genoemd. De begeleidende hulpverlening zoals beschermd- en begeleid wonen valt onder de wet WMO.

De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Gemeenten bepalen zelf de invulling van de Wmo aan de hand van de regionale mogelijkheden. De WMO gerelateerde regelingen en voorzieningen kunnen hierdoor per gemeente iets verschillen. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de WMO worden gefinancierd uit belastinggeld. Tot de doelstellingen van de WMO behoren het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie aan de maatschappij door de burgers.