Wmo beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen waren de regelingen met betrekking tot deze zorgverlening ondergebracht bij de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De Wmo is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeenten zijn verplicht om deze mensen een passende ondersteuning te bieden. Een beschermd wonen voorziening valt hieronder.

Gemeenten bepalen zelf de invulling van de Wmo. Hierdoor kunnen de Wmo gerelateerde regelingen en voorzieningen per gemeente iets verschillen. Per gemeente wordt er een sociaal wijkteam aangesteld waar mensen terecht kunnen voor hulpvragen. Ook dit wordt door iedere gemeente op diens eigen manier geregeld worden.

De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld. Tot de doelstellingen van de Wmo behoren het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie aan de maatschappij door de burgers. Daarnaast wordt het ontmoeten van andere mensen aangemoedigd.

Voor deze diensten vragen de gemeenten een eigen bijdrage van de cliënt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van het soort zorg dat gebruikt wordt en de hoogte van het inkomen. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.