Kosten begeleid wonen

Begeleid wonen valt sinds enkele jaren onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet meer zoals in het verleden onder de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). Hierin zijn ook de kosten voor het begeleid wonen beschreven. De gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor de invulling en de kosten van het begeleid wonen. Grotere gemeenten (centrumgemeenten) verzorgen deze taak voor de kleinere omliggende gemeenten.

De gemeente is verantwoordelijk dat de bewoners de ondersteunende zorg, zoals het begeleid wonen, krijgen die ze nodig hebben. Hiervoor hebben ze contact met de Wmo-contractpartners. De gemeente zorgt dan ook voor de financiering van begeleid wonen aan de Wmo-contractpartners. Dit gebeurt in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze manier om de kosten van begeleid wonen op te brengen heet Zorg in Natura (ZIN). Dit is een makkelijke constructie voor de zorgbehoevende, die er weinig van merkt. De overheid kan op deze manier de zorgkosten van het begeleid wonen beter beheersen.

Een andere manier om de kosten van begeleid wonen op te brengen is door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Dit gebeurt bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan. In deze financieringsconstructie zal de overheid geen zorg aanbieden maar het geld verstrekken dat die zorg kost. Hiermee kan de hulpbehoevende vervolgens zelf een keuze maken waar de zorg wordt genoten. Deze kosten constructie voor het begeleid wonen geeft een grotere keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met de cliënt opstellen en dit met de gemeente overleggen. Na accordering van de gemeente kan deze constructie voor de dekking van de kosten voor begeleid wonen in gang worden gezet.

Ook de cliënt draagt bij in de kosten voor begeleid wonen door middel van een maandelijkse eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de hoogte van het inkomen. De eigen bijdrage wordt, namens de gemeenten, berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.