Pgb

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan intensieve zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daarnaast is iemand met een PGB in principe vrij om zelf de zorgverleners te selecteren en in te huren. Dit alles is sinds 2015 vastgelegd in de Wlz (wet langdurige zorg) en in de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld worden. Bij een PGB via de WLZ (wet langdurige zorg) wordt de indicatie gesteld door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). De gemeente indiceert een PGB via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Iedereen die vanwege een beperking, een stoornis of een aandoening meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een PGB.

Een PGB kan verschillende doelen hebben:

• PGB via de Wlz (Wet langdurige zorg) is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
• PGB via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband). Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
• PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) is voor cliënten die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
• PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

 

PGB + Begeleid wonen Eindhoven

Begeleid wonen is een vorm van ambulante zorgverlening. Bij deze zorgvorm blijft de cliënt zelfstandig wonen. De zorgprofessional zal hem of haar begeleiden in de dagelijkse gang van zaken. Deze zorgvorm wordt onder andere toegepast voor mensen die op een oudere leeftijd zijn, revaliderende mensen of mensen met psychische of psychosociale problemen. Andere termen voor begeleid wonen zijn beschermd wonen zonder verblijf of ambulante zorg. Deze begeleidingsvorm valt onder de wet Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de juiste invulling hiervan.

Begeleid wonen kan volledig op maat worden aangeboden. Dit kan gebeuren op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Het betreft hier een onplanbare zorg. Dit is het grote verschil ten opzichte van de reguliere zorg. De intensiteit van de zorg bij het begeleid wonen zal flexibel worden ingezet en volledig worden aangepast op de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. Dit kan immers sterk wisselen bij indrukwekkende gebeurtenissen. De zorgverlener zal dit goed moeten monitoren als er geen sprake is van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte. Het begeleid wonen heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven het wonen in een zorginstelling, omdat bij deze vorm de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft.

Woonzorg Eindhoven is een gespecialiseerde zorginstelling die het begeleid wonen aanbiedt. De instelling is gespecialiseerd in een maatwerk begeleiding van mensen tussen de 17 en 30 jaar met psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze begeleiding is het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.
Er wordt ondersteuning geboden op gebieden als het wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

De zorg met betrekking tot begeleiding valt onder de WMO. De letters WMO staan voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning de cliënt recht heeft. De cliënt maakt vervolgens zelf de keuze tussen een PGB of voor zorg in natura.

Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan. Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder.

PGB + Begeleiding

Wanneer u uw leven niet meer goed zelfstandig kunt structureren of hulp nodig heeft bij het oplossen van problemen zou u in aanmerking kunnen komen voor begeleiding. De oorzaak hiervan kan liggen bij zowel psychische als fysieke klachten. U kunt bijvoorbeeld last hebben van stress, slaapproblemen, somberheid, angstgevoelens, moeite hebben met de controle te houden, prikkelbaarheid, het horen van stemmen. Daarnaast kunt u door bijvoorbeeld een hersenaandoening, zoals een beroerte, moeite hebben uw leven te overzien waardoor u zich geïsoleerd voelt.

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om hulp bij bepaalde taken. Deze hulp kan bestaan uit een aansporing om te gaan douchen of hulp bij het innemen van medicatie. Als u aanspraak wilt maken op begeleiding dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.
De zorg met betrekking tot begeleiding valt onder de WMO. De letters WMO staan voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een PGB of voor zorg in natura.

Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder.

PGB + Basis GGZ diagnose

Bij een lichte tot matige psychische problemen of aandoeningen kun je voor behandeling terecht bij de generalistische basis GGZ. De psychologische zorg in de basis GGZ is bedoeld voor milde tot matige psychische stoornissen, zoals een angststoornis of een depressie. Deze zorg is meestal kortdurend (korter dan een jaar) en klachtgericht. Verschillende klachten kunnen hieronder vallen:
• Een negatief zelfbeeld
• Somberheid en lichte depressie
• Burn-out
• Stressklachten
• Lichte trauma’s
• Klachten omtrent rouw en verlies
De meeste behandelingen in de basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Welke GGZ-zorg precies onder het basispakket valt, staat in de polisvoorwaarden van je verzekering. Voor zorg uit de basis GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig en geldt het eigen risico van je zorgverzekering.
In principe mag je zelf kiezen naar welke behandelaar je wilt. Hou wel rekening met de contracten die je zorgverzekeraar heeft afgesloten. Ga je naar een behandelaar of instelling die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat je niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer daarom vooraf of jouw zorgverzekeraar de kosten van de behandelaar van je keuze vergoedt. Ook geldt het eigen risico bij behandeling in de basis GGZ.

PGB + VG

VG staat voor verstandelijk gehandicapt, ook wel verstandelijk beperkt genaamd. Iemand is verstandelijk gehandicapt als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit wil zeggen dat er een stoornis is in het waarnemen, denken, kennen en/of weten, die niet meer over gaat. Hierdoor heeft iemand een ontwikkelingsachterstand.
Iemand met een verstandelijke beperking zal moeilijkheden ervaren in de communicatie (taal, lezen, schrijven), de zelfverzorging, het zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een minderwaardig gevoel over zichzelf, wat bijkomende psychische klachten met zich mee kan brengen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn aangewezen op steun vanuit hun omgeving, vaak aangevuld met professionele ondersteuning/begeleiding.
Verstandelijk gehandicapt is een aandoening die specifieke zorg nodig heeft. Deze aandoening valt daarom onder de wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Eén van de manieren om in geval van autisme gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Of je in aanmerking komt voor een PGB bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodra de indicatie gesteld is wordt het PGB overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden. De term psychiatrie is een samenvoeging van het Griekse psyche, wat ziel of geest betekent, en iatros wat arts betekent (letterlijk dus de geneeskunde van de ziel). Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van het psychisch lijden door een psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrische patiënt en diens omgeving.

In de psychiatrie wordt in principe gebruik gemaakt van een medische aanpak. Toch heeft de psychiatrie zijn eigen kernmerken die veel verschillen van de somatische(lichamelijke) geneeskunde. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van verschillende soorten gesprekstherapieën, maar ook van geneesmiddelen zoals antibiotica en antidepressiva en therapieën zonder gesprekken.

De zorg met betrekking tot Psychiatrie valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van ADHD gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Persoonlijkheidsproblematiek

Ieder mens heeft een andere persoonlijkheid. Bij een gezonde persoonlijkheid zijn we in staat om ons gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie, waardoor we tevreden over onszelf zijn en goed kunnen functioneren in de maatschappij.
Iemand met persoonlijkheidsproblematiek heeft echter moeite om zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Deze persoon denkt bijvoorbeeld in extremen. Niet alleen over zichzelf maar ook over anderen. Zij kunnen dat niet nuanceren, en ervaren dingen heel intens of voelen er juist heel weinig of niets bij. Het kan ook zo zijn dat deze persoon zo impulsief of teruggetrokken is dat deze anderen of zichzelf schaadt. Je kunt hierbij denken aan sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.
De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis vindt plaats bij de generalistische basis GGZ of bij de specialistische GGZ. De huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is. Het doel van de behandeling is dat de cliënt weer maatschappelijk kan functioneren en minder lijdt onder de persoonlijkheidsproblemen.

De zorg van de GGZ valt onder de Wlz of de WMO. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van persoonlijkheidsproblematiek gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + LVG

LVG is de afkorting van licht verstandelijk gehandicapt. Deze mensen hebben een lichte verstandelijke beperking met een IQ variërend van 50 tot 85. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) denken minder snel dan leeftijdsgenoten die normaal begaafd zijn. Ze hebben een IQ-score tussen de 50 en 70. Ook kunnen mensen met LVG zich soms niet (goed) aanpassen aan eisen en verwachtingen. Bepaalde vaardigheden blijven achter bij wat je van iemand gezien zijn leeftijd kan verwachten. Dat uit zich bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, gezondheid en, op latere leeftijd, relaties.

LVG bestaat uit 6 verschillende zorgprofielen, waarbij de volwassen cliënten gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden verblijven. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat. Cliënten worden behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan. Zij worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven/ wonen. Door de instelling wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders/thuissituatie, eventueel de school van cliënt en met andere externe betrokkenen zoals het maatschappelijk werk

De zorg met betrekking tot LVG valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Eén van de manieren om in geval van LVG gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + hechtingsproblematiek

Een kind hecht zich aan de ouders. Dit is een proces dat vooral in de eerste levensjaren van het kind plaatsvindt. Hechting ontstaat door wederzijdse reacties tussen het kind en de ouders en leidt tot een duurzame relatie. Dit hechten geeft een kind een veilig gevoel, een gevoel dat het weet dat er iemand is op wie ze terug kunnen vallen, iemand die van ze houdt en waarbij ze veilig op kunnen groeien. Hechting is dus een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en verdere ‘vorming’ van een kind.
Soms gaat de hechting echter niet goed. Het kind heeft het gevoel van veiligheid niet. Dit wordt dan onveilige hechting genoemd. Dit kan ontstaan als het kind bijvoorbeeld vlak na de geboorte lang in de couveuse heeft moeten doorbrengen en het contact met de ouders weinig of minimaal was. Als het kind een pleegkind is, kinderen van tienermoeders, als het kind verschillende opvoeders heeft, niet voldoende aandacht krijg of op de verkeerde momenten aandacht krijgt, als de ouders inconsequent zijn, bij mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

De behandeling van hechtingsproblematiek is niet makkelijk. De behandeling vraagt niet alleen veel van het kind, maar ook van de ouders en van het gezin. Voor de behandeling kan het beste het (t)huis van het kind gebruikt worden. Dat is vaak een rustpunt voor het kind en deze voelt het zich daar veilig. De hulpverlener krijgt dan ook de gebruikelijke ouder-kind interactie te zien en kan daar de behandeling op afstemmen, zowel voor het kind als ook voor de ouders.

De zorg met betrekking tot een angststoornis valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van een angststoornis gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + GGZ

GGZ is de afkorting van geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, te behandelen en te genezen. Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg + huisartspraktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), waarbij een praktijk ondersteuner nauw samenwerkt met de huisarts. Een praktijkondersteuner verricht diagnostiek, voert (lichte) interventies uit en adviseert, indien nodig, waar mensen naartoe verwezen kunnen worden: bijvoorbeeld naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.
Patiënten worden naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) verwezen wanneer ze lichte, matige of stabiele psychische problematiek hebben. Wanneer een cliënt ernstige of complexe psychische problemen hebt, word deze persoon door de huisarts doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ).
Een GGZ-organisatie biedt hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes. Deze zorg valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg, moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van ADHD gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Borderline

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS of borderline) is een psychische stoornis die gekenmerkt wordt door grillige en onvoorspelbare stemmingswisselingen. Het ene moment voelt de patiënt zich dolgelukkig, het andere moment voelt de patiënt zich plotseling diepbedroefd. Daarnaast zijn mensen met borderline erg impulsief, reageren ze extreem op bepaalde situaties of gebeurtenissen en is het denkpatroon vaak zwart wit. Hoewel veel patiënten met een BPS intelligente en creatieve mensen zijn, slagen zij er vaak niet in hun talenten voldoende te ontplooien. In veel gevallen hebben zij hun opleiding niet afgemaakt en werken zij niet of doen zij dit beneden hun niveau. Ze lopen een groot risico zichzelf te beschadigen door automutilatie en misbruik van (verdovende) middelen.
Er is geen sprake van één soort borderline: de ernst en impact kunnen per persoon erg verschillen. Bij een milde vorm van borderline heeft de patiënt wel last van angsten en twijfels over zichzelf, maar lukt het vaak wel om goed te functioneren in de maatschappij. Voor mensen met een zwaardere vorm van borderline is dit een stuk lastiger. Doordat borderline zich onder andere uit met woedeaanvallen en zelfbeschadiging kan dit ervoor zorgen dat ze geïsoleerd raken. Het is in deze gevallen vaak moeilijk om in loondienst werkzaam te zijn of persoonlijke relaties te onderhouden.
Borderline is een aandoening die specifieke zorg nodig heeft. Deze aandoening valt daarom onder de wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Eén van de manieren om in geval van borderline gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Of een cliënt in aanmerking komt voor een PGB bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodra de indicatie vastgesteld is, wordt het PGB overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.