3 LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, Kleine groep

De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is meestal een verstandelijke handicap. Daar komt bij dat de beperkte sociale redzaamheid en ernstige gedragsproblematiek in verband met een licht verstandelijke beperking een integrale behandeling noodzakelijk maakt.

Bij dit zorgprofiel is er sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen. Cliënten worden behandeld aan de hand van een op maat gemaakt behandelplan. Dit opgestelde plan richt zich op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, het versterken van motorische ontwikkeling, de versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding.

De cliënten hebben ernstige gedragsproblematiek waardoor zij continu sturing, regulering, behandeling, ondersteuning en toezicht nodig hebben. Er is met name sprake van verbaal agressief gedrag, manipulatief gedrag, ongecontroleerd, ontremd gedrag, reactief gedrag met betrekking tot interactie, zelf verwondend of zelfbeschadigend gedrag, angsten en psychosomatiek.

In verband met deze specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist. Door de instelling wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders/ thuissituatie, eventueel de school van cliënt en met andere externe betrokkenen zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. Op het gebied van sociale redzaamheid hebben de cliënten veel hulp nodig. Zij kunnen taken vaak met veel moeite zelf uitvoeren en hebben daarbij veel hulp of zelfs overname nodig.

De ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) kan de cliënt in principe zelf uitvoeren, maar ten aanzien van vrijwel alle aspecten is veel toezicht en stimulatie nodig.