3VG

De term 3 VG werd tot het jaar 2015 gebruikt als indicatie van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze numerieke indeling is inmiddels vervangen voor een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van een specifieke zorg. Deze omschrijving wordt een zorgprofiel genoemd.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor deze omschrijving.

ZZP 3VG is vervangen voor VG Wonen met begeleiding en verzorging. De letters VG staan voor verstandelijk gehandicaptenzorg. De specifieke kenmerk van deze zorg is dat het een zorg is dat verleend wordt aan mensen vanaf 18 jaar. Deze zorg is dus niet gericht op de jeugd. De dominantie grondslag voor dit cliëntprofiel is in de meeste gevallen een verstandelijke handicap (functiestoornis).

Bij deze zorgvorm functioneren de cliënten sociaal beperkt zelfstandig en wordt een veilige en vetrouwde leef- en werkomgeving geboden. De ondersteuning is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en de regievoering over het eigen leven. De begeleiding wordt voornamelijk ingezet om de cliënt zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bij deze vorm is er niet of nauwelijks sprake van verpleging. Tevens is er niet of nauwelijks sprake van een vorm van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. De aard van het begeleidingsdoel is gericht op stabilisatie of ontwikkeling.