4LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

De letters LVG staan voor licht verstandelijk gehandicapt. Deze mensen hebben een IQ-score van 50 tot 85 en hierdoor een laag intellectueel functioneren. LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren, gecombineerd met een laag intellectueel functioneren (meervoudige problematiek). Veel van deze mensen hebben problemen met de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij.

Bij 4 LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding verblijven de cliënten gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaatsvindt. Tevens wordt huishoudelijke ondersteuning geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging mogelijk is en de bewegingsruimte enige tijd beperkt kan worden.

De cliënten worden behandeld aan de hand van een voor de cliënt op maat gemaakt behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding.

In dit zorgprofiel is wat betreft de sociale redzaamheid veelal hulp nodig. Met name bij het aangaan van sociale relaties, deelname aan het maatschappelijk leven, het regelen van de dagelijkse routine en het uitvoeren van complexere taken is vaak continu hulp of overname nodig. wassen. Tevens is toezicht nodig met betrekking tot het voldoende en gezond eten en drinken.

Bij deze cliënten is er sprake van zeer ernstige gedragsproblematiek waardoor zij continu sturing, regulering, behandeling, ondersteuning en toezicht nodig hebben. Er is met name sprake van verbaal agressief gedrag, destructief gedrag, manipulatief gedrag, ongecontroleerd, ontremd gedrag, reactief gedrag met betrekking tot interactie en zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag. Ook grensoverschrijdend seksueel gedrag kan voorkomen. De cliënt heeft een sterke neiging zich aan begeleiding te onttrekken en/of een gevaar voor zichzelf of de omgeving te vormen. De aard van het begeleiding doel is dan ook gericht op het reguleren van de gedragsproblematiek, op ontwikkeling en waar mogelijk op vermaatschappelijking.