5VG

De term 5VG is inmiddels vervallen. Deze term werd gebruikt tot 2015 toen er werd gewerkt met zorgzwaartepakketten. Deze ZZP’s hebben inmiddels een andere naam en invulling gekregen. De indicaties voor een verblijf in een zorginstelling zijn omgezet naar passende zorgprofielen die beter aansluiten op praktijksituaties.

De term die in het verleden werd gebruikt als ZZP 5VG, wordt tegenwoordig VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging genoemd. De letters VG staan voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze zorg wordt verleend aan volwassenen vanaf 18 jaar en dus niet aan jeugdigen en kinderen.
Bij deze zorgvorm functioneren de cliënten sociaal niet zelfstandig en hebben continu begeleiding nodig vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis). Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk.
De begeleiding heeft een structuur verlenend karakter, met een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en strikte afspraken. Wat betreft de sociale redzaamheid hebben de cliënten overname nodig bij het onderhouden van de sociale relaties, deelname aan het maatschappelijk leven, uitvoeren van taken en het regelen van de dagelijkse routine.
Er is sprake van gerichte begeleiding met als doel het realiseren van een vaste thuisbasis die veiligheid en geborgenheid biedt. Ten aanzien van ADL hebben de cliënten hulp en regelmatig overname nodig. De begeleiding richt zich op het in stand houden van de mogelijkheden van de cliënt. Bij het eten en drinken is hulp en stimulatie vaak voldoende. Op het gebied van mobiliteit kan hulp nodig zijn, vooral bij het verplaatsen.
De aard van het begeleidingsdoel is veelal gericht op stabilisatie of het voorkomen van achteruitgang, en waar mogelijk op ontwikkeling.