6VG

Tot 2015 stond, wat we nu kennen als 6VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging én gedragsregulering, bekend als ZZP VG 6 (Zorg Zwaartepakket verstandelijk gehandicapt 6). Tegenwoordig zijn de ZZP’s omgezet naar zorgprofielen.

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie.

Het zorgprofiel Wonen met verzorging, intensieve begeleiding en gedragsregulering is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking én gedragsproblemen.

De cliënten functioneren sociaal (zeer) beperkt zelfstandig en zijn intensief begeleidingsbehoeftig, vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis) gecombineerd met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, gericht op het reguleren van de gedragsproblematiek en op veiligheid. Er worden grenzen gesteld door anderen. Er is sprake van een voorspelbare invulling van de dag en van vaste leefregels. Veiligheidsrisico’s voor de begeleiders zijn beperkt.

Op het gebied van sociale redzaamheid hebben de cliënten ten aanzien van de meeste aspecten hulp of overname van taken nodig. Met name bij het uitvoeren van complexere taken, het regelen van de dagelijkse routine en het huishoudelijk leven is vanwege gedragsproblematiek overname van taken nodig.

Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig, soms wel toezicht en stimulatie bij het verplaatsen buitenshuis. Er is sprake van structurele, vaak cumulatieve gedragsproblematiek. De cliënten hebben hierdoor vaak of continu behoefte aan hulp, toezicht of sturing. De cliënten vragen van hun omgeving continu grote alertheid vanwege manipulatief, dwangmatig, ontremd en reactief gedrag.

De aard van het begeleidingsdoel is doorgaans gericht op stabilisatie of ontwikkeling. Er is doorgaans geen sprake van verpleging.