7VG

Zorgprofiel 7VG staat voor (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering. Bij dit zorgprofiel zijn cliënten sterk gedragsgestoord en licht of ernstig verstandelijk gehandicapt (SGLVG respectievelijk SGEVG). Beide cliëntgroepen functioneren sociaal beperkt of nauwelijks zelfstandig en zijn intensief begeleidingsbehoeftig, vanwege een verstandelijke handicap (functiestoornis) gecombineerd met gedrags-en/of psychiatrische problematiek.

De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag en vaste leefregels.

Voor de doelgroep SGLVG heeft de begeleiding meer het hulpverlenende karakter. Voor de doelgroep SGEVG ligt de nadruk meer op overname en is met name de zorg gericht op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) meer nadrukkelijk aanwezig.

Bij dit zorgprofiel is er sprake van risicovol gedrag, maatschappelijk probleemgedrag en extreme gedragsproblematiek. Cliënten zijn vaak zelf niet gemotiveerd voor behandeling. Dit kan zich op allerlei wijze uiten, bijvoorbeeld verbaal agressief, lichamelijk agressief, destructief, manipulatief, dwangmatig, ongecontroleerd en reactief gedrag. Hierbij is continu behoefte aan hulp, toezicht of sturing. De cliënten vragen grote alertheid van hun omgeving. In verband met veiligheidsrisico’s zijn doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig.

Wat betreft sociale redzaamheid hebben cliënten hulp of overname van taken nodig. Deelname aan het sociale leven is alleen mogelijk met individuele begeleiding. Ten aanzien van de psychosociale/cognitieve functies hebben cliënten vaak tot continu hulp, toezicht of sturing nodig. Dit is met name het geval op vlakken als concentratie, geheugen en het denkniveau.

De doelgroep SGLVG kunnen ADL veelal zelf uitvoeren, maar hebben vaak wel behoefte aan toezicht en stimulatie. Ten aanzien van mobiliteit is doorgaans geen hulp nodig, maar wel begeleiding bij het verplaatsen buitenshuis. De doelgroep SGEVG heeft ten aanzien van ADL wel regelmatig hulp nodig, met name bij de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huis, het wassen en het eten en drinken. Ook ten aanzien van de mobiliteit kunnen zij ook hulp nodig hebben.

De aard van het begeleidingsdoel is meestal gericht op stabilisatie of op ontwikkeling. Dit uit zich in het reguleren van de gedragsproblematiek en het bieden van structuur en veiligheid.