Beschermd wonen en pgb

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. Voor deze mensen wordt een maatwerk begeleiding verzorgd, die genoten kan worden door tijdelijk te wonen op een locatie van de zorginstelling of door een intensieve begeleiding thuis, zonder verblijf bij de zorginstelling. De organisatie van het beschermd wonen wordt verzorgd door de grotere gemeenten in het Land. Deze instanties zorgen ook voor de financiering. De financiering van beschermd wonen kan op twee manieren: Zorg in Natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB).

 

Deze centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid dat de bewoners de ondersteunende zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit kan door een zorgbehoevende onder te brengen bij de Wmo-contractpartners. Dit zijn een groot aantal zorgaanbieders uit de regio waarmee de gemeente samenwerkt. De gemeente zorgt dan voor de financiering van de zorg aan de Wmo-contractpartners. Deze manier van betaling heet Zorg in Natura (ZIN).

 

Zorg in Natura is niet mogelijk als de zorgbehoevende gebruik wil maken van de zorg van een aanbieder die geen contractpartner is van de gemeente. Hiervoor is een andere financiële constructie in het leven geroepen: het persoonsgebonden budget (PGB). In deze financieringsconstructie zal de overheid geen zorg aanbieden maar de kosten van de zorg aan de hulpbehoevende verstrekken op basis van een zorgbudget plan, waarin de zorg en de kosten hiervan omschreven staan. Na toestemming van de gemeente mag van de zorg van de PGB-zorgaanbieder gebruik worden gemaakt. De zorgaanbieder zal het bedrag dat in het zorgbudget plan staat dan maandelijks direct declareren bij financierende instantie, de Sociale Verzekeringsbank. De zorgbehoevende heeft met deze constructie een veel grotere keuzevrijheid.