Pgb

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan intensieve zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daarnaast is iemand met een PGB in principe vrij om zelf de zorgverleners te selecteren en in te huren. Dit alles is sinds 2015 vastgelegd in de Wlz (wet langdurige zorg) en in de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld worden. Bij een PGB via de WLZ (wet langdurige zorg) wordt de indicatie gesteld door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). De gemeente indiceert een PGB via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Iedereen die vanwege een beperking, een stoornis of een aandoening meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een PGB.

Een PGB kan verschillende doelen hebben:

• PGB via de Wlz (Wet langdurige zorg) is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
• PGB via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband). Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
• PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) is voor cliënten die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
• PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

 

Wlz, Wet langdurige zorg

De letters Wlz staan voor: Wet langdurige zorg.
De wet is in het leven geroepen voor mensen die een voortdurende (soms intensieve) zorg nodig hebben in hun nabije omgeving. Hierbij is sprake van een gespecialiseerde zorg voor chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen met een ernstige geestelijke beperking of aandoening. In het laatste geval kan er gekozen worden voor een verblijf in een zorginstelling (woonvorm) of om thuis de gewenste zorg te ontvangen (intramuraal of extramuraal).

De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. De personen die deze zorg nodig hebben zijn niet meer in staat om zichzelf te redden in de maatschappij. In veel gevallen zijn deze mensen ook niet in staat om zelf in te schatten of er hulp nodig is en zullen deze zorg niet op adequate en tijdige wijze inschakelen.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ neemt een indicatiebesluit en zal bepalen welke zorg in aanmerking komt. Dit indicatiebesluit wordt doorgestuurd naar een zorgkantoor dat de verdere afhandeling op zich zal nemen. Het zorgkantoor zal verdere afspraken maken met de cliënt over de vorm van de geleverde zorg.

Cliënten die gebruik kunnen maken van de Wet langdurige zorg kunnen deze zorg op drie manieren ontvangen:

• Een volledig pakket thuis (vpt)
• Een modulair pakket thuis (mpt)
• Een persoonsgebonden budget (pgb)
Combinaties tussen bovengenoemde opties zijn mogelijk.
De zorg wordt in veel gevallen wordt geleverd door één gespecialiseerde zorgaanbieder, maar ook hierin kunnen er combinaties worden gemaakt.

Een cliënt van 18 jaar of ouder betaalt een eigen bijdrage voor het ontvangen van de Wlz zorg. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend, vastgesteld en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

PGB + Begeleid zelfstandig wonen

Bij begeleid zelfstandig wonen blijven cliënten in hun eigen woonruimte wonen maar maken hierbij wél gebruik van een ambulante zorg op maat. Deze vorm van begeleid wonen is ingericht voor jongvolwassenen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen is een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is immers vaak van groot belang door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte. Er is zelden sprake van een lineair proces bij de begeleiding van deze doelgroep. De zorginstelling houdt de zorgbehoefte nauwlettend in de gaten en past hier de zorgintensiteit op aan. De cliënt krijgt vooral ondersteuning op het gebied van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding voor jongvolwassenen. Er wordt toezicht gehouden op de dagelijkse gang van zaken maar het kan ook voorkomen dat deze taken tijdelijk worden overgenomen.

Het begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen valt meestal onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente toegekend. De Wmo heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden. Om aanspraak te maken op de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met de gemeente. Dit kan vaak óf online óf via de telefoon.

Eén van de manieren om in geval van Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid wonen autisme volwassenen

Begeleid wonen kan één van de vormen zijn waarvoor gekozen kan worden bij autisme van volwassenen. Dit kan plaatsvinden op een locatie van de zorgverlener, maar er kan ook een ambulante vorm aan gegeven worden. Hierbij krijgt een jongvolwassene met autisme woonbegeleiding thuis en komt deze sporadisch hiervoor naar de locatie van de zorgverlener. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte. Woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is specifiek ingericht per doelgroep. Het is een maatwerk begeleiding waarbij de activiteiten op een zorgbehoefte wordt afgestemd. Er zijn diverse vormen van het woonbegeleiding voor volwassenen met autisme. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet of voor een langere termijn. Het is een flexibele zorgvorm waarbij het op- en afschalen van de zorg een belangrijke rol speelt. De doelstelling van woonbegeleiding voor volwassenen met autisme is altijd het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken

Begeleid wonen autisme volwassenen valt in Nederland onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Afgekort de Wmo. Dit wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg die mensen met autisme toegewezen krijgen. Nadat de indicatie gesteld is kan er gebruik gemaakt worden van de Wmo door middel van een PGBPGB staat voor persoonsgebonden budget. De cliënten krijgen bij deze financieringsconstructie het geld aan hen overgemaakt waarna zij zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Dit gebeurd vooral bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan. De client heeft door de PGB een grotere zorg keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met de cliënt opstellen en dit met de gemeente overleggen. Na accordering van de gemeente kan deze constructie voor de dekking van de kosten voor begeleid wonen autisme volwassenen in gang worden gezet.

PGB + Wat is begeleid wonen?

[Breadcrumbs

Wanneer je vanwege psychosociale problemen niet zelfstandig kunt wonen, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder het begeleid wonen. Bij begeleid wonen, woon je zo zelfstandig mogelijk, maar krijg je wel hulp van een begeleider. Begeleid wonen houdt in dat iemand een woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld wordt met anderen of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling. De begeleiding is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Bij begeleid wonen komen begeleiders regelmatig thuis langs en helpen je om de woning en je leven op orde te houden. Zij houden bijvoorbeeld in de gaten dat je je woning regelmatig schoonmaakt en zetten samen met jou de maandelijkse uitgaven op een rijtje. Daarnaast helpen zij je bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding kan je tevens helpen om werk te vinden of je vrije tijd op een goede manier in te vullen. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het begeleid wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de manieren om gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat, na het vaststellen van de indicatie, door de gemeente wordt overgemaakt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + begeleid worden

Mensen met een IQ tussen 50 en 85 hebben een licht verstandelijke beperking of zijn zwak begaafd. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar aan de buitenkant en komt niet altijd tot uiting in gedrag of taalgebruik. Begeleid worden is echter wel belangrijk om mensen met een licht verstandelijke beperking zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Deze begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij. Er kunnen immers onverwachte en vervelende situaties plaatsvinden als mensen met een licht verstandelijke beperking worden geconfronteerd met “bevestigingen van onvermogen”. Met behulp van een goede begeleiding zijn mensen met een licht verstandelijke beperking zeker in staat om een redelijk zelfstandig leven te leiden. De begeleiding van deze groep mensen wordt flexibel ingezet, de intensiteit kan variëren aan de hand van de zorgbehoefte. Vooral tijdens indrukwekkende en ingrijpende levenservaringen is er meer behoefte aan begeleiding en is het belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen terugvallen op hun naasten en vertrouwde zorgprofessionals. Het is dan ook een onplanbare zorg, met ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

Het begeleid worden valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de manieren om gebruik te kunnen maken van de Wmo is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie door de gemeente overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura

PGB + Kosten begeleid wonen

Het begeleid wonen valt sinds een aantal jaar onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar komt bij dat de gemeenten tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor de invulling en de kosten van het begeleid wonen. Grotere gemeenten, de zogenaamde centrumgemeenten, verzorgen deze taak voor de kleinere omliggende gemeenten. Om te zorgen dat de inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, sluiten zij hiervoor contracten af met zogenaamde Wmo-contractpartners. De gemeente zorgt in samenwerking met de sociale verzekeringsbank(SVB) dan ook dat deze contractpartners betaald worden. Deze manier van het bekostigen van begeleid wonen heet zorg in natura.

Een andere vorm van het bekostigen van begeleid wonen is door middel van een persoonsgebonden budget, de zogenaamde PGB. De hulpbehoevenden krijgen bij deze financieringsconstructie het geld aan hen overgemaakt waarna zij zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Dit gebeurt vooral bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan. De client heeft door de PGB een grotere zorg keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met de cliënt opstellen en dit met de gemeente overleggen. Na accordering van de gemeente kan deze constructie voor de dekking van de kosten voor begeleid wonen in gang worden gezet.

De cliënt draagt zelf ook bij in de kosten voor begeleid wonen door middel van een maandelijkse eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de client. Deze bijdrage wordt maandelijks geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

PGB + Verschil begeleid en beschermd wonen

Veel mensen halen de termen begeleid en beschermd wonen regelmatig door elkaar. Er zit echter wel degelijk verschil tussen deze twee woonvormen. Het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen, zit in het verblijf van de cliënt in combinatie met de intensiteit van de daaraan gekoppelde zorg (behoefte). Dat wil zeggen dat bij begeleid wonen de client zelfstandig in de eigen woonruimte kan blijven waarbij deze begeleiding aan huis krijgt. De zorgverlener komt in de meeste gevallen naar de cliënt toe. De woonruimte waar de cliënt verblijft, is niet in beheer van de zorginstelling.

Bij beschermd wonen, kan er een keuze worden gemaakt om gebruik te maken van een woonruimte die wél beheerd wordt door de zorginstelling of gebruik te maken van beschermd wonen zonder verblijf. Bij deze laatste optie blijven de woning en de zorg, indien mogelijk, dan gescheiden. Het kenmerk van beschermd wonen is dat de cliënt 24/7 ondersteuning in de nabijheid heeft. De zorgverlener is altijd aanwezig of oproepbaar en kan ook buiten de vastgestelde tijden bij de cliënt langskomen. De zorg is veel intenser.

Een ander verschil tussen deze twee woonvormen is dat het begeleid wonen vaak onder de wet maatschappelijke ondersteuning valt (Wmo) en het beschermd wonen onder de wet langdurige zorg (WLZ). Bij de Wmo is de gemeente verantwoordelijk en bepalen zij of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het beschermd wonen daarentegen bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of je in aanmerking komt voor een PGB. Zodra de indicatie gesteld is, wordt het PGB overgemaakt. De cliënt heeft hierdoor financiële mogelijkheden om gebruik te maken van de zorg (en de zorginstelling) naar keuze. Het is een regeling die ter beschikking wordt gesteld aan mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen

Sommige jongvolwassenen kunnen uitstekend zelfstandig wonen maar hebben wel een stukje begeleiding nodig. Zij kunnen dan gebruik maken van de voorziening begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen. Dit is een woonvorm waarbij jong volwassenen in hun eigen woonruimte blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van een ambulante zorg op maat. Het zelfstandig wonen voor jongvolwassenen kan in een groepsvorm plaatsvinden. Bij het zelfstandig wonen onder begeleiding krijgen de jongeren een maatwerk ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Deze ondersteuning vindt plaats op gebieden als wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en gezondheid. De zorg en ondersteuning wordt op maat en naar behoefte ingezet. Op het moment dat deze zorg minder nodig is, wordt deze afgeschaald om de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de jongvolwassene zoveel mogelijk ruimte te geven.

Het begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen valt meestal onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente toegekend. De Wmo heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking, die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden. Om aanspraak te maken op de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met de gemeente. Dit kan vaak óf online óf via de telefoon.

Eén van de manieren om in geval van Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de Wmo is met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt, zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Woonbegeleiding jongvolwassenen

Voor jongvolwassenen, tussen de 17 en 30 jaar, die te maken hebben met gedragsproblemen (die kunnen ontstaan als gevolg van problemen met schulden, school, werk of andere sociale problemen), een stoornis of een beperking (zoals ADHD, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen) kan een woon begeleidingsvorm als het beschermd wonen een prima uitkomst zijn. Er zijn diverse vormen van woonbegeleiding voor jongvolwassenen. Er kan onder andere gekozen worden voor het (onder begeleiding) zelfstandig wonen in een appartement of in een woongroep. Deze begeleidingsvorm kan op tijdelijke basis worden ingezet maar ook voor een langere termijn. De keuze voor de meest geschikte vorm hangt af van de persoonlijke begeleidingsbehoefte. De zorg bij woonbegeleiding voor jongvolwassenen heeft het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in de maatschappij als doelstelling. De begeleiding is dan ook zeer gericht op de dagelijkse gang van zaken. Voor iedere cliënt wordt een zorgplan opgesteld.

De zorg met betrekking tot woonbegeleiding jongvolwassenen valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van woonbegeleiding voor jongvolwassenen gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Wat is woonbegeleiding?

Een persoon die zelfstandig blijft wonen maar wel hulp hierbij nodig heeft, kan gebruik maken van woonbegeleiding. Het beschermd wonen is een voorbeeld hiervan. Dit is een zorgvorm voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Daarnaast kunnen ook ouderen gebruik maken van woonbegeleiding. Het is een wat intensievere vorm van ondersteuning waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt zal in een eigen woning blijven wonen en ondersteuning kunnen ontvangen in het dagelijks levensonderhoud. Dit kan zijn in diverse levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. De begeleiding kan gericht zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Kenmerkend voor woonbegeleiding is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op de onplanbare zorg. Dit is een uitzondering op andere individuele begeleidingsvormen. Flexibiliteit is erg belangrijk bij woonbegeleiding. De ondersteuningsbehoeften van cliënten die zelfstandig wonen kunnen sterk wisselen, er is immers in de meeste gevallen géén sprake van een lineair proces. Hierdoor is een zorgvuldige keuze in het op- en afschalen van de zorg is van groot belang.

De zorg met betrekking tot woonbegeleiding valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van woonbegeleiding gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.