Pgb

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan intensieve zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daarnaast is iemand met een PGB in principe vrij om zelf de zorgverleners te selecteren en in te huren. Dit alles is sinds 2015 vastgelegd in de Wlz (wet langdurige zorg) en in de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld worden. Bij een PGB via de WLZ (wet langdurige zorg) wordt de indicatie gesteld door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). De gemeente indiceert een PGB via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Iedereen die vanwege een beperking, een stoornis of een aandoening meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een PGB.

Een PGB kan verschillende doelen hebben:

• PGB via de Wlz (Wet langdurige zorg) is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
• PGB via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband). Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
• PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) is voor cliënten die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
• PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

 

PGB + Beschermd wonen vs. begeleid wonen

Veel mensen halen ‘begeleid wonen’ en ‘beschermd wonen’ door elkaar, terwijl er een groot verschil is tussen deze twee opties. Bij begeleid wonen woon je zo zelfstandig mogelijk, maar krijg je wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op jouw situatie. De begeleiders komen regelmatig bij je langs en helpen je om jouw woning en jouw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat je jouw huis regelmatig schoonmaakt en helpt je met het op een rijtje zetten van je uitgaven. Daarnaast kunnen ze je helpen om werk te vinden of je vrije tijd op een goede manier in te vullen.

Wanneer begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld omdat je 24/7 ondersteuning nodig hebt, kan beschermd wonen in beeld komen. De zorgverlener komt dan niet alleen op geregelde tijden bij je langs, maar is altijd aanwezig of oproepbaar. In het verleden was het zo dat beschermd wonen altijd betekende dat je in de woning van een zorgaanbieder woont. De laatste jaren is dit echter aan het veranderen, waardoor de zorg en de woning indien mogelijk gescheiden blijven. In het geval van gescheiden zorg en woning zit het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen vooral in de intensiteit van de zorg en ondersteuning die je krijgt, zoals de hoeveelheid 1-op-1 begeleiding en de 24/7 beschikbaarheid van ondersteuning in je nabijheid.

De zorg met betrekking tot begeleid wonen en beschermd wonen valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van het beschermd wonen of het begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Verschil begeleid wonen en beschermd wonen

Er zijn verschillende soorten hulpverlening als je vanwege psychosociale problemen niet zelfstandig kunt wonen. Denk hierbij aan het Beschermd wonen of het begeleid wonen. Veel mensen halen de begrippen “begeleid wonen” en “beschermd wonen” ten onrechte door elkaar. Bij de keuze van hulpverlening in het geval van psychosociale problemen gaat de voorkeur uit naar het behouden van zoveel mogelijk (verantwoordelijke) zelfstandigheid. Begeleid wonen is dus ambulante zorg, de zorgverlener komt naar je toe, een extramurale zorg, de cliënt woont niet in een instelling. De begeleiding aan huis kan in combinatie zijn met een regelmatig bezoek aan een zorginstelling voor een behandeling of gesprek.

In het geval dat dit niet voldoende ondersteuning kan bieden, kan er gekozen worden voor beschermd wonen. De zorgverlener is altijd aanwezig of oproepbaar en kan ook buiten de geregelde tijden bij de cliënt langskomen. Het kenmerk van beschermd wonen is dat de cliënt 24/7 ondersteuning in de nabijheid heeft. Bij het beschermd wonen, kan er een keuze worden gemaakt om in een verblijf (woning) van een zorgaanbieder in te trekken of gebruik te maken van beschermd wonen zonder verblijf waarbij de zorg en woning indien mogelijk gescheiden blijven.

De zorg met betrekking tot begeleid wonen en beschermd wonen valt onder óf onder de wet langdurige zorg (Wlz) of onder het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij. Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt.

Eén van de manieren om in geval van het begeleid wonen en het beschermd wonen gebruik te kunnen maken van de WMO of de WLZ is een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een budget dat na het vaststellen van de indicatie overgemaakt wordt zodat de cliënt de financiële mogelijkheden heeft om zorg te ontvangen van een zorginstelling en/of hulpverlener naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zogeheten zorgplan. Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid wonen psychiatrische patiënten

Begeleid wonen is een vorm van wonen waar cliënten met een hogere zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Er is sprake van een zorgintensiteit op maat door gespecialiseerde zorgprofessionals. Deze woonvorm is onder andere gericht op mensen met psychische of psychosociale problemen. De cliënt krijgt ondersteuning op het gebied van dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid wonen voor psychiatrische patiënten is een maatwerk begeleiding die gericht kan zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Er zijn activiteiten die individueel worden uitgevoerd en activiteiten die in groepsvorm uitgevoerd worden.

De zorg met betrekking tot het Begeleid wonen van psychiatrische patiënten valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Eén van de manieren om in geval van het Begeleid wonen voor psychiatrische patiënten gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleide vakanties

Als je een PGB (persoonsgebonden budget) hebt, kun je zelf zorgverleners inhuren en met hen afspraken maken over de zorg die zij je geven. Je PGB kun je in sommige gevallen echter ook inzetten als je een beperking hebt en je je vakantie niet zelf kunt betalen. Afhankelijk van welke instantie jouw PGB verstrekt, zijn hier verschillende regels voor. Check voordat je vertrekt altijd met de verstrekker van jouw PGB hoe het precies in zijn werk gaat.

Gemeenten hebben wat betreft de invulling van hun verantwoordelijkheden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), een grote beleidsvrijheid gekregen. Dit betekent dat het per gemeente flink kan verschillen hoe zij omgaan met het gebruik van je persoonsgebonden budget tijdens jouw vakantie. In het algemeen geldt dat je de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, ook tijdens je vakantie vanuit je PGB kunt betalen. Er kunnen wel aanvullende voorwaarden gelden als je je zorgverlener mee op vakantie neemt en je zijn/haar reis- en verblijfskosten, naast de ‘normale’ kosten voor de door hem/haar verleende zorg en ondersteuning, uit je PGB wilt betalen.

Binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) zijn er duidelijke regels over het gebruik van je persoonsgebonden budget op vakantie. De kosten voor een kortdurend verblijf, zoals een vakantie, kun je volledig vanuit jouw persoonsgebonden budget betalen, dit wordt logeeropvang genoemd. Je krijgt dan zogenaamde ‘samenhangende zorg’: je betaalt één tarief voor verblijf en zorg, die door één en dezelfde instantie geleverd wordt. Niet inbegrepen zijn de reiskosten van en naar de locatie. Wil je hiervoor in aanmerking te komen, moet jouw vakantie wel aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 24-7 zorg of toezicht nodig
  • De vakantie is nodig om jouw naasten/mantelzorgers te ontlasten
  • De vakantie vindt in een beschermende en/of therapeutische omgeving plaats.

Neem je een zorgverlener mee op vakantie waarmee je geen (familie- of liefdes-) relatie hebt, dan kun je zowel de kosten voor de zorg als zijn/haar volledige reis- en verblijfskosten uit het PGB betalen. Binnen de WLZ zijn er echter wel strenge regels als je naast de zorg bijvoorbeeld óók de reis- en verblijfskosten van jouw familie, partner of naasten uit je persoonsgebonden budget wilt betalen.

Wil je tijdens je vakantie in het buitenland de hulp van een lokale zorgverlener inschakelen, dan moet je dit altijd vóóraf aan je gemeente (Wmo), zorgkantoor (Wlz) of zorgverzekeraar (Zvw) melden. Ook ben je verplicht met de lokale zorgverlener een zorgovereenkomst af te sluiten en deze op te sturen. Pas na goedkeuring van deze overeenkomst, kun je de kosten declareren.

PGB + Woonbegeleiding

Een persoon die zelfstandig blijft wonen maar wel hulp hierbij nodig heeft, kan gebruik maken van woonbegeleiding. Het beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Dit is een zorgvorm voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Daarnaast kunnen ook ouderen gebruik maken van woonbegeleiding. Het is een wat intensievere vorm van ondersteuning waarin sprake is van het scheiden van wonen en zorg. De cliënt zal in de eigen woning blijven wonen en ondersteuning kunnen ontvangen in het dagelijks levensonderhoud. Dit kan zijn in diverse levensgebieden zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. De begeleiding kan gericht zijn op het overnemen van deze taken of het toezicht hierop. Bij deze zorgvorm wordt gebruik gemaakt van de ambulante woonbegeleiding. Dit wil zeggen dat de woonbegeleiding voornamelijk bij de cliënt thuis plaats zal vinden. De zorgverlener komt ter dus plaatse in tegenstelling tot de meeste andere zorgvormen. De zorgverlener is wel continu bereikbaar voor eventuele noodsituaties.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Eén van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO, is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid wonen 17 jaar

Begeleid wonen 17 jaar is een woonvorm die onder andere ingericht is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze vorm van begeleid wonen is erop gericht om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen. Hiervoor kunnen zorgprofessionals indien gewenst 24/77 tot de beschikking van de cliënt staan. Begeleid wonen kan in twee vormen worden ingezet. Hierin zijn er twee mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen. Bij het begeleid wonen zonder verblijf wordt er gebruik gemaakt van de ambulante zorg. In deze vorm komt de zorgverlener bij de cliënt thuis. Door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte wordt hierbij gebruik gemaakt van de onplanbare zorg met betrekking tot de zorgintensiteit. Er is immers in de meeste gevallen geen sprake van een lineair proces. Voor het begeleid wonen voor mensen boven de 17 jaar kan ook gekozen worden om de cliënten tijdelijk in een locatie van de zorgverlener te laten wonen. Deze tijdelijke periode kan flexibel worden ingezet. De tijdelijke bewoners worden begeleid in zowel individuele activiteiten als activiteiten die in groepsvorm plaatsvinden.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid zelfstandig wonen volwassenen

Begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen is een vorm van wonen onder begeleiding. Jong volwassenen blijven in hun eigen woonruimte wonen, maar maken hierbij wél gebruik van een ambulante zorg op maat. Deze vorm van begeleid wonen is ingericht voor (jong) volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen is een intensieve vorm van ondersteuning, ondanks dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt regelmatig een beroep gedaan op de onplanbare zorg. De flexibiliteit in deze zorgvorm is immers vaak van groot belang door een sterk wisselende begeleidingsbehoefte. Er is zelden sprake van een lineair proces bij de begeleiding van deze doelgroep. De zorginstelling houdt de zorgbehoefte nauwlettend in de gaten en past hier de zorgintensiteit op aan. De cliënt krijgt vooral ondersteuning op het gebied van het dagelijks levensonderhoud zoals wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz. Begeleid zelfstandig wonen is een maatwerk begeleiding voor jongvolwassenen. Er wordt toezicht gehouden op de dagelijkse gang van zaken maar het kan ook voorkomen dat deze taken tijdelijk worden overgenomen.

Begeleid zelfstandig wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

PGB + Begeleid wonen volwassenen

Begeleid wonen voor volwassenen is een vorm van wonen waarbij zorgprofessionals indien gewenst 24/7 tot de beschikking van de cliënt kunnen staan. Dit wonen onder begeleiding is ingericht voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Begeleid wonen kan in een zelfstandige woonvorm of door middel van het begeleid wonen in groepsvorm. Een groep van ervaren professionals neemt de begeleiding voor hun rekening waarbij het stimuleren van het gevoel van positiviteit als een belangrijk aspect van de begeleiding wordt gezien. Positiviteit geeft immers hoop wat motiverend en stimulerend werkt.

Het begeleid wonen volwassenen valt onder de WMO. De WMO is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doelstelling om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet is vooral gericht op kwetsbare burgers zoals ouderen en mensen met een beperking die moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. De gemeenten hebben de verplichting om voor deze mensen een passende ondersteuning te vinden.

Een van de manieren om in geval van begeleid wonen gebruik te kunnen maken van de WMO is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.