PGB + ADHD

De letters ADHD staan voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze stoornis kan het beste worden omschreven als een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De eerste symptomen van ADHD zijn zichtbaar op jongere leeftijd. ADHD zorgt voor een afwijkende ontwikkeling in vergelijking met anderen kinderen hetgeen tot uiting komt in het gedrag en leerproblemen. Mensen met deze ontwikkelingsstoornis voelen een grote onrust, hetgeen tot uiting komt in een hyperactief gedrag waar geen rem op lijkt te zitten.

Bij een jongere met een ADHD ontwikkelingsstoornis loopt de rijping van de executieve functies (zoals remfunctie / inhibitie, werkgeheugen, planningsvaardigheden, emotie-regulatie, diverse aandachtsprocessen, cognitieve flexibiliteit, timemanagement, innerlijke motivatie en reactie op beloningen) achter op een “normale” ontwikkeling. Zij kunnen veel baat hebben bij gespecialiseerde begeleiding van zorgprofessionals.

De zorg met betrekking tot ADHD valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van ADHD gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.