PGB + Begeleid wonen Eindhoven

Begeleid wonen is een vorm van ambulante zorgverlening. Bij deze zorgvorm blijft de cliënt zelfstandig wonen. De zorgprofessional zal hem of haar begeleiden in de dagelijkse gang van zaken. Deze zorgvorm wordt onder andere toegepast voor mensen die op een oudere leeftijd zijn, revaliderende mensen of mensen met psychische of psychosociale problemen. Andere termen voor begeleid wonen zijn beschermd wonen zonder verblijf of ambulante zorg. Deze begeleidingsvorm valt onder de wet Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de juiste invulling hiervan.

Begeleid wonen kan volledig op maat worden aangeboden. Dit kan gebeuren op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Het betreft hier een onplanbare zorg. Dit is het grote verschil ten opzichte van de reguliere zorg. De intensiteit van de zorg bij het begeleid wonen zal flexibel worden ingezet en volledig worden aangepast op de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. Dit kan immers sterk wisselen bij indrukwekkende gebeurtenissen. De zorgverlener zal dit goed moeten monitoren als er geen sprake is van een lineair proces in de begeleidingsbehoefte. Het begeleid wonen heeft in de meeste gevallen de voorkeur boven het wonen in een zorginstelling, omdat bij deze vorm de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft.

Woonzorg Eindhoven is een gespecialiseerde zorginstelling die het begeleid wonen aanbiedt. De instelling is gespecialiseerd in een maatwerk begeleiding van mensen tussen de 17 en 30 jaar met psychische of psychosociale problemen. De doelstelling van deze begeleiding is het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.
Er wordt ondersteuning geboden op gebieden als het wonen, werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid, enz.

De zorg met betrekking tot begeleiding valt onder de WMO. De letters WMO staan voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning de cliënt recht heeft. De cliënt maakt vervolgens zelf de keuze tussen een PGB of voor zorg in natura.

Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan. Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is een regeling die van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder.