PGB + GGZ

GGZ is de afkorting van geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, te behandelen en te genezen. Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg + huisartspraktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), waarbij een praktijk ondersteuner nauw samenwerkt met de huisarts. Een praktijkondersteuner verricht diagnostiek, voert (lichte) interventies uit en adviseert, indien nodig, waar mensen naartoe verwezen kunnen worden: bijvoorbeeld naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.
Patiënten worden naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) verwezen wanneer ze lichte, matige of stabiele psychische problematiek hebben. Wanneer een cliënt ernstige of complexe psychische problemen hebt, word deze persoon door de huisarts doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ).
Een GGZ-organisatie biedt hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes. Deze zorg valt onder de Wlz. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. De Wlz zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg, moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van ADHD gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.