PGB + Kosten begeleid wonen

Het begeleid wonen valt sinds een aantal jaar onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar komt bij dat de gemeenten tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor de invulling en de kosten van het begeleid wonen. Grotere gemeenten, de zogenaamde centrumgemeenten, verzorgen deze taak voor de kleinere omliggende gemeenten. Om te zorgen dat de inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, sluiten zij hiervoor contracten af met zogenaamde Wmo-contractpartners. De gemeente zorgt in samenwerking met de sociale verzekeringsbank(SVB) dan ook dat deze contractpartners betaald worden. Deze manier van het bekostigen van begeleid wonen heet zorg in natura.

Een andere vorm van het bekostigen van begeleid wonen is door middel van een persoonsgebonden budget, de zogenaamde PGB. De hulpbehoevenden krijgen bij deze financieringsconstructie het geld aan hen overgemaakt waarna zij zelf de benodigde zorg kunnen inkopen. Dit gebeurt vooral bij zorgaanbieders die niet als Wmo-contractpartners bij de gemeente geregistreerd staan. De client heeft door de PGB een grotere zorg keuzevrijheid. De zorgaanbieder zal een zorgbudget plan met de cliënt opstellen en dit met de gemeente overleggen. Na accordering van de gemeente kan deze constructie voor de dekking van de kosten voor begeleid wonen in gang worden gezet.

De cliënt draagt zelf ook bij in de kosten voor begeleid wonen door middel van een maandelijkse eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de client. Deze bijdrage wordt maandelijks geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.