PGB + Persoonlijkheidsproblematiek

Ieder mens heeft een andere persoonlijkheid. Bij een gezonde persoonlijkheid zijn we in staat om ons gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie, waardoor we tevreden over onszelf zijn en goed kunnen functioneren in de maatschappij.
Iemand met persoonlijkheidsproblematiek heeft echter moeite om zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Deze persoon denkt bijvoorbeeld in extremen. Niet alleen over zichzelf maar ook over anderen. Zij kunnen dat niet nuanceren, en ervaren dingen heel intens of voelen er juist heel weinig of niets bij. Het kan ook zo zijn dat deze persoon zo impulsief of teruggetrokken is dat deze anderen of zichzelf schaadt. Je kunt hierbij denken aan sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.
De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis vindt plaats bij de generalistische basis GGZ of bij de specialistische GGZ. De huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is. Het doel van de behandeling is dat de cliënt weer maatschappelijk kan functioneren en minder lijdt onder de persoonlijkheidsproblemen.

De zorg van de GGZ valt onder de Wlz of de WMO. De letters Wlz staan voor Wet langdurige zorg. WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze zorg kan worden aangevraagd als er noodzaak is om 24 uur per dag de beschikking te hebben over een specialistische zorg in de directe omgeving. Hiervan is sprake als mensen niet voldoende in staat zijn om zichzelf te redden in de maatschappij.

Om aanspraak te maken op de Wet langdurige zorg moet er contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ besluit voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een van de manieren om in geval van persoonlijkheidsproblematiek gebruik te kunnen maken van de Wlz is met een persoonsgebonden budget (PGB). Het persoonsgebonden budget wordt na indicatie overgemaakt om de cliënt financiële mogelijkheden te bieden om zorg te ontvangen van een zorginstelling naar keuze. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld op basis van een zorgplan.

Het recht op een persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een PGB mag gebruikt worden voor zorg op basis van de Wet Langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een regeling dat van toepassing is voor mensen van 18 jaar en ouder. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.