Klachten

Klacht melden?

Begeleid Wonen Nederland doet er alles aan om de zorg zo geoptimaliseerd mogelijk aan te laten sluiten op ieders verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een (formele) klacht willen indienen of hun onvrede willen uiten.

Bij onvrede hoeft er niet direct een klacht ingediend te worden, het kan helpen om de onvrede eerst rustig te bespreken met de (coördinerend) begeleider. Zij nemen de onvrede serieus en zullen samen met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers op zoek gaan naar gewenste oplossingen om binnen vier weken tevredenheid te bewerkstelligen, waardoor het indienen van een formele klacht niet nodig is. In het geval dat een gesprek met de (coördinerend) begeleider niet (meer) mogelijk is, of het gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunnen cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een formele klacht indienen en start de formele klachtenprocedure.

De formele klachtenprocedure kan via twee wegen bewandeld worden. Enerzijds kan een mail gestuurd worden naar klachten@begeleidwonennederland.nl of middels het invullen van onderstaand online klachtenformulier. De klachtenfunctionaris van Begeleid Wonen Nederland handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, maar zeker binnen een termijn van vier weken. De klacht kan ook via de externe klachtencommissie van Begeleid Wonen Nederland worden ingediend, door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. De keus is aan u. Begeleid Wonen Nederland adviseert de klacht kenbaar te maken bij Begeleid Wonen Nederland, om de klacht samen in goed overleg te kunnen oplossen. Het behandelen van klachten leidt namelijk tot verbetering van onze hulpverlening. Het klachtenreglement is dan ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Begeleid Wonen Nederland. De klacht wordt opgenomen in de klachtenprocedure van Begeleid Wonen Nederland en de afhandeling zal onderdeel worden van het dossier.

Een klacht word alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk is ingediend en is voorzien van:

• Naam, adres, woonplaats;
• Telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
• Datum;
• Een duidelijke omschrijving van de zorgaanbieder(s) op wie de klacht betrekking heeft;
• Een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;
• Een duidelijke omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft;

Bekijk hier het klachten jaarverslag 2020