Visie

?Omdat wij geloven dat we allemaal van elkaar kunnen leren. En omdat wij geloven dat we elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen versterken door ervaringen met elkaar te delen! Jouw persoonlijk verhaal is er niet voor niets!???? ?Because what doesn’t kill you -…

Missie Begeleid Wonen Nederland

Jong volwassenen met psychiatrische of LVG problematiek begeleiding op maat bieden gericht op het vergoten van zelfredzaamheid in een veilige en stabiele leefomgeving. Tegelijkertijd samen een passend sociaal netwerk opbouwen waardoor zoveel mogelijk kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk leven.
Uitgangspunt is om de cliënten voldoende handvatten te hebben aangereikt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

De visie van Begeleid Wonen Nederland

Begeleid Wonen Nederland biedt goede kwaliteit zorg en past de zorg aan op het niveau van de cliënt. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zo veel mogelijk de richting die hij of zij op wil. Begeleid Wonen Nederland gaat altijd uit van de mogelijkheden van de cliënt. Cliënt heeft in het begeleidingsproces een actieve rol en er wordt zoveel mogelijk getracht beroep te doen op- of het opbouwen van het eigen netwerk. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt. De directe leefomgeving is daarom een belangrijk onderdeel van de zorg.
Begeleid Wonen Nederland gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alléén afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren zoals de wijk waarin je woont. Daarom zijn alle woningen uitsluitend gevestigd in gezonde wijken waarin groei mogelijk wordt gemaakt. Trajecten zijn altijd gericht op een gezonde uitstroom. Als organisatie hanteren wij een christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten.

Nature en nurture

Wij geloven in nature en nurture: Aan de ene kant wordt je welbevinden beïnvloed door genetische factoren. Aan de andere kant heeft ook de omgeving (waar je woont, wie je vrienden zijn, wat je doet met je vrije tijd, etc.) invloed op de richting die je leven op gaat. Wij geloven oprecht in de kracht van een positieve omgeving. Door het creëeren van een stabiele (woon)omgeving, voorzien wij jou van de juiste basis op weg naar zelfstandigheid.

Begeleid Wonen Nederland is ervan overtuigd dat men vreugde moet ervaren in de kleine dingen die men dagelijks doet. De cliënt laten ervaren dat het leven behapbaar en leuk kan zijn. De intrinsieke motivatie vinden is het halve werk van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onze begeleiders

Het team van Begeleid Wonen Nederland bestaat uit een groep zeer ervaren professionals die naast professionaliteit en ervaring allemaal nog een gemeenschappelijk kenmerk met zich meedragen, namelijk: positiviteit. De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk! Samen met onze begeleiders wordt de omgeving zo rustgevend mogelijk, maar ook zo vruchtbaar mogelijk voor je ingericht.

Klachten

Klacht melden?

Begeleid Wonen Nederland doet er alles aan om de zorg zo geoptimaliseerd mogelijk aan te laten sluiten op ieders verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een (formele) klacht willen indienen of hun onvrede willen uiten.

Bij onvrede hoeft er niet direct een klacht ingediend te worden, het kan helpen om de onvrede eerst rustig te bespreken met de (coördinerend) begeleider. Zij nemen de onvrede serieus en zullen samen met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers op zoek gaan naar gewenste oplossingen om binnen vier weken tevredenheid te bewerkstelligen, waardoor het indienen van een formele klacht niet nodig is. In het geval dat een gesprek met de (coördinerend) begeleider niet (meer) mogelijk is, of het gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunnen cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers een formele klacht indienen en start de formele klachtenprocedure.

De formele klachtenprocedure kan via twee wegen bewandeld worden. Enerzijds kan een mail gestuurd worden naar klachten@begeleidwonennederland.nl of middels het invullen van onderstaand online klachtenformulier. De klachtenfunctionaris van Begeleid Wonen Nederland handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, maar zeker binnen een termijn van vier weken. De klacht kan ook via de externe klachtencommissie van Begeleid Wonen Nederland worden ingediend, door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. De keus is aan u. Begeleid Wonen Nederland adviseert de klacht kenbaar te maken bij Begeleid Wonen Nederland, om de klacht samen in goed overleg te kunnen oplossen. Het behandelen van klachten leidt namelijk tot verbetering van onze hulpverlening. Het klachtenreglement is dan ook een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Begeleid Wonen Nederland. De klacht wordt opgenomen in de klachtenprocedure van Begeleid Wonen Nederland en de afhandeling zal onderdeel worden van het dossier.

Een klacht word alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk is ingediend en is voorzien van:

• Naam, adres, woonplaats;
• Telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
• Datum;
• Een duidelijke omschrijving van de zorgaanbieder(s) op wie de klacht betrekking heeft;
• Een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;
• Een duidelijke omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft;

Klachtenformulier

Bekijk hier het klachten jaarverslag 2020

Cliëntenraad

Een goed huwelijk is een verbinding, geen mengsel.
Anton Philips 1874-1951 Eindhoven.

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op
de zorg van onze instelling zijn aangewezen en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad heeft tevens het recht om over bepaalde zaken geïnformeerd te worden.

Dit zijn onderwerpen zoals:

  • De stand van zaken met betrekking tot het leveren van zorg en de kwaliteit ervan.
  • Acties en veranderingen die ondernomen kunnen worden en de gevolgen daarvan.
  • Begeleid Wonen Nederland hecht veel waarde aan de mening van haar cliëntenraad en vraagt daarom iedere periode om haar advies.

De leden van de cliëntenraad mogen maximaal 2 jaar lid zijn. De samenstelling van de cliëntenraad bestaat niet alleen uit cliënten maar ook uit ouders van cliënten om de representativiteit te waarborgen.

Heb je vragen aan onze cliëntenraad of wil je je aanmelden als lid? Stuur een mailtje naar clientenraad@begeleidwonennederland.nl

 

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via de Postbuzz hieronder

Cliëntenbureau

Laten we samen de eerste stap zetten

Hallo ik ben Linda, een van de medewerkers clientenbureau en persoonlijk begeleider. Ik werk nu bijna twee jaar bij Begeleid Wonen Nederland in Eindhoven.
Wat ik geweldig vind aan dit werk is o.a. dat ik alle aanmeldingen en intakes doe. Voor mij is dit veel meer dan gesprekken voeren en beslissen welke woonvorm passend is.
Voor mij betekent dit dat ik de deur ben naar nieuwe kansen voor jongeren. Wat hun weg ook is geweest, hoe zwaar hun rugzak onderweg ook geworden is.. Als ik motivatie proef dan mag ik de deur voor een mooie toekomst open slaan. Naast deze functie ben ik met liefde ook persoonlijk begeleider. Het mooie hieraan vind ik de speciale band die je samen opbouwt gedurende de tijd. Ondertussen heb ik een hechte band met veel van de jongeren die ik begeleid!
Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en de 30 jaar die op zoek is naar begeleid wonen? Heb je een inkomen, een dagbesteding, een beschikking voor beschermd wonen en ben je gemotiveerd om de eerste stap te zetten naar zelfstandigheid?

 

Aanmelden

Ben jij er klaar voor?

CAK Eigen bijdrage berekenen

Eigen bijdrage berekenen

Personen die zorg ontvangen vanuit de WMO en de WLZ betalen een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Wil jij weten hoe hoog jouw eigen bijdrage is voor beschermd wonen, gebruik dan direct het rekenprogramma van het CAK.

Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen via Begeleid Wonen Nederland

Wat houdt beschermd wonen bij Begeleid Wonen Nederland in? Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Zelfstandig wonen vraagt vaardigheden: voor jezelf zorgen, een netwerk opbouwen, je werk(plek) behouden, je geld goed beheren enzovoort. Wonen bij Begeleid Wonen Nederland betekent dat je leert om op eigen benen te staan. Samen zetten we de eerste stappen naar jouw zelfstandigheid.

Woonbegeleiding is meer dan een woning

Woon je bij ons, dan vindt de woonbegeleiding plaats in de woningen zelf. Je sluit dan een huurovereenkomst voor het gebruik van de woonruimte. De overeenkomst is onlosmakend verbonden met de begeleiding die je ontvangt. De kosten van de woning betaal je zelf en de begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO of WLZ.

Woonzorg, waar wonen thuis wordt

We helpen je om de dag(en) door te komen, grip te krijgen op het leven en daarin je eigen plek te vinden. We leren je aan dat je vreugde kunt ervaren vanuit de kleine dingen die je dagelijks moet doen. Samen met je begeleiders creëer je een stabiele omgeving, waarin jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Woon je nog thuis of woon je al zelfstandig, maar heb je behoefte aan structurele begeleiding bij dagelijkse of wekelijkse bezigheden? Begeleid Wonen Nederland biedt ook ambulante begeleiding, waarbij onze begeleiders bij jou thuis komen. Begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO of WLZ.

In een positieve omgeving

Wij hebben ervoor gekozen om onze woningen niet te centreren, maar juist een gezonde afstand tussen alle woningen te bewaren. Het is niet zichtbaar dat de woningen bedoeld zijn voor begeleid wonen; de woningen hebben een doorsnee karakter en liggen in gezonde wijken. Begeleid Wonen Nederland heeft appartementen, woonhuizen en studio’s in en rondom Eindhoven. Afhankelijk van jouw hulpvraag kan een woning worden gedeeld met één of twee anderen. Dit doen we omdat ineens helemaal zelfstandig wonen voor sommige jongeren een te grote stap is. In de periode dat je je woning deelt wordt je voorbereid om daarna geheel zelfstandig (begeleid) te gaan wonen in een (ander) appartement of huis van Begeleid Wonen Nederland.